Tytuł projektu: Podniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców „Koszar” w Zambrowie poprzez integrację społeczną oraz kształtowanie przestrzeni publicznej

Projekt Nr: WND-RPPD.08.05.00-20-0026/19

Nazwa Programu:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie: 8.5 Rewitalizacja

Beneficjent: Miasto Zambrów

Okres realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie:

21.12.2017 r. – 24.06.2021 r.

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie:
4 383 061,31 zł.

Kwota dofinansowania: 3 286 417,47 zł, w tym w ramach:

– współfinansowania UE (75% wydatków kwalifikowalnych): 2 899 780,14 zł,

– współfinansowania krajowego z budżetu Państwa (10% wydatków kwalifikowalnych): 386 637,33 zł.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest rewitalizacja osiedla Koszary. Założeniem nadrzędnym jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego o pow. 1,66 ha poprzez kompleksowe działania na rzecz mieszkańców.

Cel główny projektu to przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców Koszar, poprzez zwiększenie efektywności i jakości infrastruktury przyczyniającej się do osiągnięcia korzyści społeczno – gospodarczych.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

  • utworzenie systemu monitoringu wizyjnego terenu „Koszar” w Zambrowie wraz z utworzeniem i wyposażeniem Centrum Monitoringu (m.in. uruchomienie Centrum Monitoringu, montaż 141 punktów kamerowych)
  • remont budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Alei Wojska Polskiego 54 i 58 w Zambrowie (m.in. remont zespołu komórek lokatorskich, remont budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu użytkowania na potrzeby utworzenia wystawy historycznej, nowe zagospodarowanie oraz uporządkowanie terenu wokół budynków mieszkalnych).

Projekt przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, powstrzyma degradację obszaru znajdującego się w gorszym położeniu oraz przywróci i nada nowe funkcje – ważne z punktu widzenia lokalnego rozwoju.

Aktualizacja 17.02.2022r.

Accessibility