Tytuł projektu: Podniesienie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie

Projekt Nr: WND-RPPD.05.03.01-20-0114/16

Nazwa Programu:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa: V Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów

Wartość projektu: 1 320 922, 10 zł

Kwota dofinansowania: 676 796, 32 zł

Okres realizacji projektu: 01.04.2015 – 14.12.2017

Opis projektu: Celem głównym projektu jest poprawa stanu technicznego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie poprzez kompleksowe prace termomodernizacyjne, co przełoży się na zmniejszenie zużycia energii i w efekcie poprawę efektywności energetycznej.

Zakres robót zaplanowanych w ramach projektu obejmie wymianę drzwi, okien zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu oraz remont kominów, balkonów, schodów, podestu wejść do budynku szkoły.

Accessibility