Tytuł projektu: Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie na potrzeby wychowania przedszkolnego

Projekt Nr: WND-RPPD.08.02.01-20-0001/17

Nazwa Programu:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie: 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie: 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 5 023 393,49 zł

Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 189 839,67 zł

Okres realizacji projektu: 13.04.2017 r. – 31.10.2018 r.

Opis projektu: Celem strategicznym projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasta Zambrów. W ramach projektu zaplanowano pełen zakres prac inwestycyjnych, w rezultacie których powstanie w pełni funkcjonalna
i dostosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych placówka przedszkolna. W ramach projektu utworzone zostaną oddziały przedszkolne, w tym 119 miejsc dla dzieci 3-4 letnich. Dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością między innymi: dostosowanie wejść, drzwi, sanitariatów, budowa windy. Dzięki zapewnieniu lepszego dostępu do placówek wychowania przedszkolnego świadczących wysokiej jakości usługi opieki przedszkolnej  wzrośnie liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia potencjału gospodarczego miasta i do zapewnienia miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-6 l w Zambrowie.

 

 

Accessibility