Tytuł projektu: Powiększenie Żłobka Miejskiego w Zambrowie

Projekt Nr. WND-RPPD.02.02.00-20-0136/18

Nazwa Programu:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa: II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie: 2.2 Działania na rzecz równowagi praca-życie

Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów

Realizator: Żłobek Miejski w Zambrowie

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 485 825,17 zł

Kwota dofinansowania: 412 097,17 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 – 31.07.2020

Opis projektu: 

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz powrotu na rynek pracy 14 osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie 16 nowych miejsc dla dzieci.

Zamierzeniem Gminy Miasto Zambrów – Beneficjenta we współpracy z realizatorem – Żłobkiem Miejskim w Zambrowie jest umożliwienie matkom/ojcom powrotu na rynek pracy.

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowany problem braku miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w stosunku do istniejących potrzeb.

W ramach projektu zakłada się realizację następujących zadań:

  1. Utworzenie 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi do l. 3 wraz z wyposażeniem
  2. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi do l. 3

 

Accessibility