Projekt „Rozwój usług społecznych w mieście Zambrów”

Tytuł projektu: Rozwój usług społecznych w mieście Zambrów

Projekt nr: WND-RPPD.07.02.01-20-0085/20

Nazwa Programu: Regionalny program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020

Oś: Priorytetowa: VII Poprawa Spójności społecznej

Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych

Beneficjent: Miasto Zambrów

Okres realizacji projektu: 01.12.2020 – 31.08.2023

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 769 230,58 zł

Dofinansowanie UE: 730 76,58 zł

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług o charakterze społecznym dla 30 osób (20 kobiet) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie miasta Zambrów poprzez utworzenie w Klubie Seniora 30 nowy miejsc świadczenia usług opiekuńczych w okresie 01.12.20220 – 31.08.2023

Cel główny będzie osiągnięty dzięki:

  1. Utworzeniu w Klubie Seniora w mieście Zambrów 30 nowych miejsc dla osób z potrzebami wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez adaptację placówki oraz zakup wyposażenia
  2. Zapewnieniu bieżącego funkcjonowania 32 miejsc w Klubie Seniora w okresie 01.01.2021 – 31.08.2023

Planowane działania maja na celu poprawę dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Accessibility