Projekt „Zdalna szkoła+”

Miasto Zambrów po raz kolejny uzyskało dofinansowanie na wsparcie zdalnej nauki, tym razem w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła+”. To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. W tej edycji głównymi odbiorcami udzielonego wsparcia mają być uczniowie z rodzin wielodzietnych, ale nie jest to warunek konieczny do uzyskania wsparcia.

Złożony przez Miasto Zambrów wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu „Zdalna szkoła+” został wybrany do dofinansowania. Miasto Zambrów otrzymało grant w wysokości 104 964 zł na zakup laptopów niezbędnych do prowadzenia zdalnego nauczania.

Wysokość grantów była określana na podstawie podziału gmin na poszczególne kategorie
a głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie gminy i korzystających z gminnego wsparcia. Gminy mogły starać się o grant w wysokości od 35 do 165 tysięcy złotych. Kwota przyznana Miastu stanowi 100% wartości zadania. Ze środków otrzymanego grantu zaplanowano zakup 40 laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi. Po zakończeniu zdalnej nauki i powrocie szkół do stacjonarnego nauczania, wszystkie laptopy będą wykorzystywane przez placówki oświatowe w normalnej pracy.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej .

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Accessibility