Drukuj

Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację istniejącego budynku sali gimnastycznej Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie

Tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację istniejącego budynku sali gimnastycznej Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie

Projekt Nr: WND-RPPD.08.06.00-20-0466/20

Nazwa Programu:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie: 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Beneficjent:  Miasto Zambrów

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 2 636 444,80 zł

Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 087 172,08 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 23.10.2020 r.

Opis projektu: Celem głównym projektu jest poprawa i zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Zambrów. W ramach projektu zaplanowano pełen zakres prac inwestycyjnych/dostosowanie budynku sali gimnastycznej przy Miejskim Przedszkolu nr 5 do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, w tym przystosowaniu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Rezultatem projektu jest:

– utworzenie nowych 47 miejsc wychowania przedszkolnego (2 grupy), co przyczyni się do zmniejszenia obłożenia istniejących placówek przedszkolnych,

– dostosowanie budynku sali gimnastycznej do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.

Dzięki zapewnieniu lepszego dostępu do placówek wychowania przedszkolnego świadczących wysokiej jakości usługi opieki przedszkolnej  wzrośnie liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Zdjęcie przedstawia budynek sali gimnastycznej w trakcie remontu, fot. UM Zambrów
Zdjęcie przedstawia halę sportową w trakcie remontu, fot. UM Zambrów
Zdjęcie przedstawia budynek sali gimnastycznej w trakcie remontu, fot. UM Zambrów
Zdjęcie przedstawia halę sportową w trakcie remontu, fot. UM Zambrów
Zdjęcie przedstawia budynek sali gimnastycznej po remoncie, fot. UM Zambrów
Zdjęcie przedstawia wyremontowaną salę oraz znajdującą się w niej grupę przedszkolną pod opieką nauczyciela, fot. UM Zambrów
Zdjęcie przedstawia budynek sali gimnastycznej po remoncie, fot. UM Zambrów
Zdjęcie przedstawia wyremontowaną salę oraz znajdującą się w niej grupę przedszkolną pod opieką nauczyciela i pomocy nauczyciela, fot. UM Zambrów
Zdjęcie przedstawia wyremontowaną szatnię, fot. UM Zambrów
Zdjęcie przedstawia tablicę pamiątkową projektu pt. “Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację istniejącego budynku sali gimnastycznej Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie”, fot. UM Zambrów

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility