Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Białostockiej w Zambrowie

Tytuł projektu: „Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Białostockiej w Zambrowie”

Działania: 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 6,3 mln zł

Dofinansowanie projektu: 2,42 mln zł

Okres realizacji: październik 2020 – wrzesień 2021

Cel główny projektu: stworzenie korzystnych warunków zakładania i rozwijania działalności gospodarczej

W ramach projektu planuje się uzbrojenie terenów inwestycyjnych o pow. ok 8 ha, w tym budowę drogi dojazdowej oraz dróg wewnętrznych, wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia i kanału technologicznego.
Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte rezultaty:
– możliwość lokalizowania przedsiębiorstw z wielu branż,
– wzrost liczby miejsc pracy w Zambrowie,
– stworzenie korzystnych warunków zakładania i rozwijania działalności produkcyjnej.

Accessibility