Tytuł projektu: Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie

Projekt Nr. WND-RPPD.02.02.00-20-0044/16

Nazwa Programu:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa: II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie: 2.2 Działania na rzecz równowagi praca-życie

Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów

Realizator: Żłobek Miejski w Zambrowie

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 815 381,18 zł

Kwota dofinansowania: 693 070,84 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 – 31.07.2019

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest utworzenie miejskiego żłobka w Zambrowie z 24 miejscami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a tym samym wsparcie 36 osób (34K,2M) pełniących funkcje opiekuńcze po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowywaniem dziecka.

Zamierzeniem Gminy Miasto Zambrów – Beneficjenta we współpracy z realizatorem jest umożliwienie matkom i ojcom powrotu na rynek pracy.

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowany problem dysproporcji w sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz brak miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w stosunku do istniejących potrzeb.

W ramach projektu zakłada się realizację następujących zadań:

  1. Dostosowanie pomieszczeń na cele żłobka
  2. Wyposażenie pomieszczeń na cele żłobka
  3. Uruchomienie żłobka

W ramach projektu planuje się adaptację i wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych, tak aby spełniały wymogi Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzenia w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek.

W ramach projektu utworzone zostaną 24 miejsca opieki nad dziećmi do l. 3.  W tym celu przewiduje się m.in.:

– modernizację techniczną i adaptację sal,

-wyposażenie w podstawowy sprzęt i meble oraz pomoce dydaktyczne,

– dostosowanie i wyposażenie  toalet,

– dostosowanie i wyposażenie kuchni,

– zorganizowanie placu zabaw.

Accessibility