OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza czwarty przetarg ofertowy na sprzedaż składników majątku ruchomego, wycofanego z użytkowania z Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze.
 
I. Nazwa i siedziba jednostki
Miasto Zambrów
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów 
tel. 86 271 22 10, fax: 86 271 21 17 
 
II. Przedmiot sprzedaży:
Przedmiotem sprzedaży są maszyny, urządzenia, sprzęt, pozostałości elementów budynków oraz instalacji.

Wykazy przedmiotów do sprzedaży z opisem stanu technicznego oraz cenami wywoławczymi brutto (z VAT) poszczególnych maszyn, urządzeń i sprzętu stanowią załącznik nr 1 i 2 do ogłoszenia. Dokumentacja zdjęciowa przedmiotów stanowi załącznik nr 3.

Przedmioty do sprzedaży można obejrzeć w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze od poniedziałku do piątku, w godzinach od godz. 700 do godz. 1600 po  wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 86 224 40 67

III. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie pokój nr 225 Urzędu Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3; 18-300 Zambrów

Termin składania ofert upływa dnia 28.01.2022r. do godziny 1000
   
IV. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:
Oferta powinna zawierać:
1. Imię, nazwisko, adres lub nazwę firmy, instytucji i siedzibę oferenta ( telefon      kontaktowy i adres e-mail) *
2. Oferowaną cenę brutto z nazwą maszyny, sprzętu lub urządzeń.
4. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

5. Pełnomocnictwo, o ile oferent działa przez pełnomocnika

6. Cenę należy podać w złotych polskich
7. Podpis oferenta

 Wzór oferty stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

Ofertę składa się w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opakowanie winno być podpisane:
 „OFERTA NA ZAKUP SPRZĘTU Nie otwierać przed 28.01.2022r. do godz. 1015

V. Wybór oferty:

1. Kryterium oceny ofert – 100% cena.
2. Przez najkorzystniejszą ofertę rozumie się ofertę zgodną z treścią niniejszego ogłoszenia
złożoną na wzorze formularza ofertowego oraz zawierającą najwyższą cenę za przedmiot
sprzedaży.
3. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa zwróci się do oferentów o ponowne złożenie ofert ustalając termin i miejsce złożenia ofert. W
przypadku ponownego złożenia jednakowych ofert powyższa procedura przeprowadzana jest
ponownie.

4. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,
b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt IV.

c) oferowana kwota jest niższa od ceny wywoławczej danego przedmiotu
O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta na piśmie.

 VI.  Informacje dodatkowe:
1 Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie przetargu jest Michał Skarzyński Tel. 86 271 22 10 wew. 33

2. . Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

3. W ciągu 14 dni od dnia wyboru oferty Sprzedający zawiadomi oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

4. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wyborze jego oferty w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wystawienia faktury przez sprzedającego.

Brak wpłaty traktowane będzie jako odstąpienie od zakupu. Podstawą do wydania zakupionego przedmiotu będzie przedłożona kopia przelewu bankowego na rachunek bankowy nr 67 8775 0009 0010 0101 0201 0732

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

6. Termin związania z ofertą 30 dni.

7. Wydanie przedmiotu nastąpi na terenie ZPiUO w Czerwonym Borze po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.
 
VI. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.01.2022r. o godzinie 1015 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów pokój nr 214

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

                                                                                                Kazimierz Dąbrowski

Załącznik RODO do ogłoszenia

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

przetarg na zbycie majątku ruchomego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod mailem: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przetargu publicznego na sprzedaż majątku ruchomego oraz zawarcia umowy sprzedaży.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania oraz przez okres 5 lat licząc od stycznia roku następnego, w którym zrealizowano przetarg, a także okres 10 lat w przypadku zawartych umów.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, w uzasadnionych przypadkach usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro.
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego
    i wynika z przepisów prawa. 
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 4

Accessibility