Zambrów, 2022-08-12

GP. 6840.12.2021

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza

drugi przetarg ustny ograniczony do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów:

 1. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Miasta Zambrów o pow. 4,8732ha oznaczona w operacie ewidencji gruntów działkami nr 1086/12 o pow. 1,9825 ha i nr 1086/7 o pow. 2,8907 ha położona w Zambrowie przy ul. Przemysłowej. Nieruchomość ogrodzona jest częściowo panelami ogrodzeniowymi i wyposażona jest w oświetlenie zewnętrzne. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą  LM1Z/00015792/7

Dział III – zamieszczone są 3 wpisy związane z ograniczonymi prawami rzeczowymi ale ujawnione wpisy nie dotyczą ww. działki, dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów.

 • W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 01 P-U – tereny zabudowy produkcyjno – usługowej.
 • Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi.
 • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późń. zm.) upłynął w dniu 7 lutego 2022 roku.
 • Przetarg zostaje ograniczony do podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zgodnie z wymogami wynikającymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podlaskiego, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Tereny inwestycyjne.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2022 roku o godz. 1000  pokój nr 214 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej 3.
 • Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 4.586.156,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 00/100).
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 230.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych 00/100) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 14 października 2022 roku z zaznaczeniem tytułu wpłaty i podaniem numeru działek. Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na podany wyżej rachunek bankowy.
 • Do ustalonej w wyniku przetargu ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %, którą należy wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej.
 • Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie na piśmie w zamkniętej kopercie z dopiskiem numeru nieruchomości, której dotyczy przetarg w terminie do 17 października 2022r. do godz. 15:30 pokój nr 225 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej nr 3:
 • Oświadczenia oferenta, że jest podmiotem spełniającym kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. (wg wzoru z załącznika nr 1),
 • Oświadczenia zapoznania się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, (wg wzoru z załącznika nr 2),
 • Oświadczenia, zobowiązania się do uzyskania pozwolenia na budowę, w rozumieniu, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późń. zm.) w terminie 3 lat od dnia nabycia nieruchomości (wg wzoru z załącznika nr 2),
 • Oświadczenia, zobowiązania się do rozpoczęcia budowy w rozumieniu, art. 41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późń. zm.) w terminie roku od dnia uzyskania pozwolenia budowę (wg. wzoru z załącznika nr 2),
 • Oświadczenia, zobowiązania się do zakończenia budowy, w rozumieniu art. 54 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późń. zm.) w terminie 5 lat od dnia uzyskania pozwolenia na budowę, przy zachowaniu wskaźnika intensywności zabudowy zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w obrębie ulicy Białostockiej, graniczący z ogródkami działkowymi uchwalonego Uchwałą nr 224/XL/18 Rady Miasta Zambrów z dnia 22 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 2420 z dnia 29 maja 2018r.). Za zakończenie budowy uważa się zawiadomienie organu nadzoru budowalnego oraz innych wymaganych prawem budowalnym organów o zakończeniu budowy(wg wzoru z załącznika nr 2),
 • Oświadczenia wyrażenia zgody na odkup nieruchomości przez Miasto Zambrów za cenę zbycia tej nieruchomości w terminie 5 lat od dnia zbycia zgodnie z przepisami art. 593-595 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.). Prawo odkupu Miasto Zambrów może zrealizować w przypadku niedopełnienia zobowiązań przez nabywcę: nieuzyskania pozwolenia na budowę w terminie 3 lat od dnia nabycia nieruchomości lub nierozpoczęcia budowy w terminie roku od dnia uzyskania pozwolenia na budowę.(wg. wzoru z załącznika nr 2)
 • w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu lub wydruku z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów do działania w ich imieniu lub pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu,
 • oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na udział w przetargu osoby fizycznej w przypadku istnienia wspólności majątkowej (wg wzoru z załącznika nr 3) lub umowy rozdzielności majątkowej,
 • zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem.
 • dowodu wpłacenia wadium.
 •  Uczestnik przetargu zobowiązany jest stawić się osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego do tego notarialnie, w przypadku osób prawnych w przetargu uczestniczą osoby umocowane do działania w imieniu tych osób prawnych. Osoby uczestniczące w przetargu przedkładają Komisji dowody tożsamości w dniu przetargu czasie i miejscu przetargu.
 •  Wpłacone wadium podlega:
 •  zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
 •  przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,
 •  zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.
 • Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Zambrów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.zambrow.pl/.
 •  Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 •  Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 • Druki oświadczeń wymaganych do zakwalifikowania udziału w przetargu dostępne są na stroni internetowej Urzędu Miasta Zambrów www.zambrow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej  https://bip.zambrow.pl/ lub w pokoju nr 211 tut. Urzędu.
 •  Niniejszy przetarg przeprowadzany jest w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Bliższych informacji można zasięgać w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pokój nr 211 lub telefonicznie (86) 271- 22-10 w. 32.

Burmistrz Miasta

Kazimierz Dąbrowski

zalacznik-nr-1-Oswiadczenie-o-spelnianiu-kryteriow-MSP-GP.6840.12.2021.pdf

zalacznik-nr-2-oswiadczenie-GP.6840.12.2021.pdf

zalacznik-nr-3-oswiadczenie-wspolmalzonka-GP.6840.12.2021.pdf

Accessibility