Drukuj

Zambrów, 2022-08-12

GP. 6840.12.2021

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza

drugi przetarg ustny ograniczony do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów:

 1. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Miasta Zambrów o pow. 4,8732ha oznaczona w operacie ewidencji gruntów działkami nr 1086/12 o pow. 1,9825 ha i nr 1086/7 o pow. 2,8907 ha położona w Zambrowie przy ul. Przemysłowej. Nieruchomość ogrodzona jest częściowo panelami ogrodzeniowymi i wyposażona jest w oświetlenie zewnętrzne. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą  LM1Z/00015792/7

Dział III – zamieszczone są 3 wpisy związane z ograniczonymi prawami rzeczowymi ale ujawnione wpisy nie dotyczą ww. działki, dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów.

 • W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 01 P-U – tereny zabudowy produkcyjno – usługowej.
 • Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi.
 • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późń. zm.) upłynął w dniu 7 lutego 2022 roku.
 • Przetarg zostaje ograniczony do podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zgodnie z wymogami wynikającymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podlaskiego, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Tereny inwestycyjne.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2022 roku o godz. 1000  pokój nr 214 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej 3.
 • Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 4.586.156,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 00/100).
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 230.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych 00/100) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 14 października 2022 roku z zaznaczeniem tytułu wpłaty i podaniem numeru działek. Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na podany wyżej rachunek bankowy.
 • Do ustalonej w wyniku przetargu ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %, którą należy wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej.
 • Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie na piśmie w zamkniętej kopercie z dopiskiem numeru nieruchomości, której dotyczy przetarg w terminie do 17 października 2022r. do godz. 15:30 pokój nr 225 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej nr 3:
 • Oświadczenia oferenta, że jest podmiotem spełniającym kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. (wg wzoru z załącznika nr 1),
 • Oświadczenia zapoznania się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, (wg wzoru z załącznika nr 2),
 • Oświadczenia, zobowiązania się do uzyskania pozwolenia na budowę, w rozumieniu, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późń. zm.) w terminie 3 lat od dnia nabycia nieruchomości (wg wzoru z załącznika nr 2),
 • Oświadczenia, zobowiązania się do rozpoczęcia budowy w rozumieniu, art. 41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późń. zm.) w terminie roku od dnia uzyskania pozwolenia budowę (wg. wzoru z załącznika nr 2),
 • Oświadczenia, zobowiązania się do zakończenia budowy, w rozumieniu art. 54 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późń. zm.) w terminie 5 lat od dnia uzyskania pozwolenia na budowę, przy zachowaniu wskaźnika intensywności zabudowy zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w obrębie ulicy Białostockiej, graniczący z ogródkami działkowymi uchwalonego Uchwałą nr 224/XL/18 Rady Miasta Zambrów z dnia 22 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 2420 z dnia 29 maja 2018r.). Za zakończenie budowy uważa się zawiadomienie organu nadzoru budowalnego oraz innych wymaganych prawem budowalnym organów o zakończeniu budowy(wg wzoru z załącznika nr 2),
 • Oświadczenia wyrażenia zgody na odkup nieruchomości przez Miasto Zambrów za cenę zbycia tej nieruchomości w terminie 5 lat od dnia zbycia zgodnie z przepisami art. 593-595 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.). Prawo odkupu Miasto Zambrów może zrealizować w przypadku niedopełnienia zobowiązań przez nabywcę: nieuzyskania pozwolenia na budowę w terminie 3 lat od dnia nabycia nieruchomości lub nierozpoczęcia budowy w terminie roku od dnia uzyskania pozwolenia na budowę.(wg. wzoru z załącznika nr 2)
 • w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu lub wydruku z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów do działania w ich imieniu lub pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu,
 • oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na udział w przetargu osoby fizycznej w przypadku istnienia wspólności majątkowej (wg wzoru z załącznika nr 3) lub umowy rozdzielności majątkowej,
 • zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem.
 • dowodu wpłacenia wadium.
 •  Uczestnik przetargu zobowiązany jest stawić się osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego do tego notarialnie, w przypadku osób prawnych w przetargu uczestniczą osoby umocowane do działania w imieniu tych osób prawnych. Osoby uczestniczące w przetargu przedkładają Komisji dowody tożsamości w dniu przetargu czasie i miejscu przetargu.
 •  Wpłacone wadium podlega:
 •  zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
 •  przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,
 •  zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.
 • Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Zambrów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.zambrow.pl/.
 •  Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 •  Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 • Druki oświadczeń wymaganych do zakwalifikowania udziału w przetargu dostępne są na stroni internetowej Urzędu Miasta Zambrów www.zambrow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej  https://bip.zambrow.pl/ lub w pokoju nr 211 tut. Urzędu.
 •  Niniejszy przetarg przeprowadzany jest w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Bliższych informacji można zasięgać w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pokój nr 211 lub telefonicznie (86) 271- 22-10 w. 32.

Burmistrz Miasta

Kazimierz Dąbrowski

zalacznik-nr-1-Oswiadczenie-o-spelnianiu-kryteriow-MSP-GP.6840.12.2021.pdf

zalacznik-nr-2-oswiadczenie-GP.6840.12.2021.pdf

zalacznik-nr-3-oswiadczenie-wspolmalzonka-GP.6840.12.2021.pdf

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility