OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż dwóch niezamieszkałych lokali mieszkalnych :
 • lokal mieszkalny nr 5 – o pow. użytkowej 20,64 m2,
 • lokal mieszkalny nr 8 – o pow. użytkowej 29,46 m2,

wraz z ułamkową częścią gruntu, budynku i urządzeń służących do wspólnego korzystania zabudowanej nieruchomości oznaczonej działką gruntów nr 971/5 o powierzchni 139 m2  położonej w Zambrowie przy ul. Kościuszki nr 15. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą LM1Z/00021885/1.

 1. Działy III oraz IV księgi wieczystej LM1Z/00021885/1 wolne są od wpisów.
 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej z towarzyszeniem usług i zabudowana jest ½ częścią murowanego budynku jednopiętrowego, którego druga część znajduje się na działce nr 971/2 i stanowi własność prywatną.

Stosownie do postanowienia Sądu Powiatowego w Zambrowie Sygn.akt.Ns.131/67 z dnia 23 października 1967 roku schody i korytarz w piwnicach, na parterze i piętrze stanowią przedmiot współwłasności z właścicielem zabudowanej nieruchomości oznaczonej działką nr 971/2.

 1. Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków województwa łomżyńskiego nr A-488 i podlega ochronie prawnej. Wszelkie remonty, przeróbki, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej należy uzgadniać z Delegaturą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łomży.
 2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 roku poz. 65 z późń. zm. ) upłynął w dniu 6 lipca 2020 roku.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 9 października 2020 roku o godz. 900 pokój nr 214 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej 3.
 4. Cena wywoławcza lokali mieszkalnych nr 5 i nr 8 wynosi 90.139,00 zł ( słownie : dziewięćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 00/100 ).
 5. Zaoferowana w przetargu cena przedmiotowych lokali wraz ułamkową częścią gruntu zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
 6. Zaoferowana w przetargu cena lokali i ułamkowej części gruntu pod budynkiem stosownie do art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami zostanie obniżona o 50 % i powinna być wpłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy. Za cenę gruntu przyjmuje się kwotę stanowiąca 10,893 % zaoferowanej ceny.
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10.000,00 zł ( słownie : dziesięć tysięcy złotych 00/100 ) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 2 października 2020 roku z zaznaczeniem tytułu wpłaty. Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na podany wyżej rachunek bankowy.
 1. Uczestnicy przetargu winni osobiście stawić się w czasie i miejscu przetargu oraz przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu :
 • dowód wpłaty wadium,
 • dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny wypis lub wydruk z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgodę organów do działania w ich imieniu lub pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu,
 • oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na udział w przetargu osoby fizycznej w przypadku istnienia wspólności majątkowej lub umowę rozdzielności majątkowej,
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem.
 1. Wpłacone wadium podlega :
 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,
 • zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.
 1. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 2. Niniejszy przetarg przeprowadzany jest w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 ).
 3. Bliższych informacji można zasięgać w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pokój nr 211 lub telefonicznie ( 086) 271- 22-10 w. 32.
Accessibility