Zambrów, 2020-01-07

GP. 6840.7.2019

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów :

 1. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Miasta Zambrów oznaczona w operacie ewidencji gruntów działką nr 1214/6 o powierzchni 0,0419 ha położona w Zambrowie przy ul. Papieża Jana Pawła II. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą LM1Z/00009548/7.
 2. Dział III oraz IV księgi wieczystej LM1Z/00009548/7 wolne są od wpisów.
 3. Wzdłuż działki przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna i trzy słupy żelbetowe bliźniacze.
 4. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie było wydawanej decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów nieruchomość stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i istniejące ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania.
 5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późń. zm.) upłynął w dniu 16 grudnia 2019 roku.
 6. Przetarg odbędzie się w dniu 21 lutego 2020 roku o godz. 1000 pokój nr 214 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej 3.
 7. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 57.001,00 zł (słownie : pięćdziesiąt siedem tysięcy jeden złotych 00/100).
 8. Zaoferowana w przetargu cena przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
 9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 6.000,00 zł (słownie : sześć tysięcy złotych 00/100) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 17 lutego 2020 roku z zaznaczeniem tytułu wpłaty i podaniem numeru działki. Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na podany wyżej rachunek bankowy.
 10. Uczestnicy przetargu winni osobiście stawić się w czasie i miejscu przetargu oraz przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu :
 • dowód wpłaty wadium,
 • dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny wypis lub wydruk z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgodę organów do działania w ich imieniu lub pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu,
 • oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na udział w przetargu osoby fizycznej w przypadku istnienia wspólności majątkowej lub umowę rozdzielności majątkowej,
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem.

11 Wpłacone wadium podlega :

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,
 • zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.
 1. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 2. Niniejszy przetarg przeprowadzany jest w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1490).
 3. Bliższych informacji można zasięgać w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pokój nr 211 lub telefonicznie (086) 271- 22-10 w. 32.
Accessibility