Zambrów, 2022-03-10

GP. 6840.9.2021

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza

pierwszy przetarg ustny ograniczony do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów:

 1. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Miasta Zambrów o pow. 0,5294 ha oznaczona w operacie ewidencji gruntów działką nr 1086/4 położona w Zambrowie przy ul. Przemysłowej. Nieruchomość ogrodzona jest częściowo panelami ogrodzeniowymi i wyposażona jest w oświetlenie zewnętrzne. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą  LM1Z/00015792/7

Dział III – zamieszczone są 3 wpisy związane z ograniczonymi prawami rzeczowymi ale ujawnione wpisy nie dotyczą ww. działki, dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów.

2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 01 P-U – tereny zabudowy produkcyjno – usługowej.

3. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi.

4. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późń. zm.) upłynął w dniu 7 lutego 2022 roku.

5. Przetarg zostaje ograniczony do podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zgodnie z wymogami wynikającymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podlaskiego, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Tereny inwestycyjne.

6. Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 2022 roku o godz. 1200 pokój nr 214 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej 3.

7. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 749.097,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem  złotych 00/100).

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 38.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 12 maja 2022 roku. z zaznaczeniem tytułu wpłaty i podaniem numeru działki. Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na podany wyżej rachunek bankowy.

9. Do ustalonej w wyniku przetargu ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %, którą należy wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej.

10. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie na piśmie w zamkniętej kopercie z dopiskiem numeru nieruchomości, której dotyczy przetarg w terminie do 13 maja 2022r. do godz. 15:30 pokój nr 225 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej nr 3:

 • Oświadczenia oferenta, że jest podmiotem spełniającym kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. ( wg wzoru z załącznika nr 1),
 • Oświadczenia zapoznania się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, (wg wzoru z załącznika nr 2),
 • Oświadczenia zobowiązania się do rozpoczęcia budowy w rozumieniu, art. 41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późń. zm.) w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży (wg wzoru z załącznika nr 2),
 • Oświadczenia, zobowiązania się do zakończenia budowy w terminie 4 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży, przy zachowaniu wskaźnika intensywności zabudowy zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w obrębie ulicy Białostockiej, graniczący z ogródkami działkowymi uchwalonego Uchwałą nr 224/XL/18 Rady Miasta Zambrów z dnia 22 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 2420 z dnia 29 maja 2018r.). Za zakończenie budowy uważa się uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu budowalnego (wg wzoru z załącznika nr 2),
 • Oświadczenia, że w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia budowy zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Miasta Zambrów kary umownej w wysokości 0,8% ceny sprzedaży za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki, naliczanej maksymalnie przez okres 5 lat, płatnej w terminie 14 dni od doręczenia wezwania. W przypadku niedopełnienia  obowiązku zapłaty wyżej wymienionych kar umownych na rzecz Miasta Zambrów poddam się wprost z aktu notarialnego egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późń. zm.), do kwoty stanowiącej równowartość ceny sprzedaży nieruchomości przy czym zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku zapłaty wymagalnych wierzytelności przez Dłużnika jest wezwanie go listem poleconym (przesyłka rejestrowana w rozumieniu art. 3 punkt 23 i art. 17 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późń. zm.), przez Wierzyciela, do zapłaty kar umownych wynikających z niedopełnienia zobowiązań określonych w punkcie 3, wysokość świadczenia pieniężnego podlegającego przymusowemu wykonaniu, numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana zapłata oraz termin jej dokonania; z notarialnie poświadczonymi podpisami osób reprezentujących Wierzyciela, wysłanego na ostatni znany Wierzycielowi adres Dłużnika. Miastu Zambrów będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem klauzuli wykonalności w terminie do 10 lat od zbycia (wg. wzoru z załącznika nr 2),
 • Oświadczenia, wyrażenia zgody na odkup przez Miasto Zambrów nieruchomości za cenę zbycia tej nieruchomości w przypadku nierozpoczęcia budowy w terminie 2 lat od zbycia. Prawo odkupu Miasto Zambrów może zrealizować w ciągu 5 lat od dnia zbycia nieruchomości zgodnie z przepisami art. 593 – 595 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późń. zm.) (wg wzoru z załącznika nr 2),
 • Oświadczenia, wyrażenia zgody na zabezpieczenie kar umownych poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki w kwocie równej cenie sprzedaży na rzecz Miasta Zambrów  (wg wzoru z załącznika nr 2),
 • w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu lub wydruku z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów do działania w ich imieniu lub pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu,
 • oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na udział w przetargu osoby fizycznej w przypadku istnienia wspólności majątkowej (wg wzoru z załącznika nr 3) lub umowy rozdzielności majątkowej,
 • zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem.
 • dowodu wpłacenia wadium.

11. Uczestnik przetargu zobowiązany jest stawić się osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego do tego notarialnie, w przypadku osób prawnych w przetargu uczestniczą osoby umocowane do działania w imieniu tych osób prawnych. Osoby uczestniczące w przetargu przedkładają Komisji dowody tożsamości w dniu przetargu czasie i miejscu przetargu.

12. Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,
 • zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.

13. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Zambrów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.zambrow.pl/.

14. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

15. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

16. Druki oświadczeń wymaganych do zakwalifikowania udziału w przetargu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów www.zambrow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej  https://bip.zambrow.pl/ lub w pokoju nr 211 tut. Urzędu.

17. Niniejszy przetarg przeprowadzany jest w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Bliższych informacji można zasięgać w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pokój nr 211 lub telefonicznie (086) 271- 22-10 w. 32.    

Burmistrz Miasta

Kazimierz Dąbrowski

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP GP.6840.9.2021 – Plik PDF

Oświadczenie GP.6840.9.2021 – Plik PDF

Oświadczenie współmałżonka GP.6840.9.2021 – Plik PDF

Accessibility