Ogłoszenie Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów

 1. Przedmiotem dzierżawy jest niezabudowana część nieruchomości stanowiąca własność Miasta Zambrów o pow. 0,0567 ha oznaczona w operacie ewidencji gruntów działkami nr 2829/4 położona w Zambrowie przy ul. Piłsudskiego. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą LM1Z/00002495/1.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania określony został w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
 • podstawowe usługi publiczne- usługi z zakresu sportu i rekreacji (bulwar nadrzeczny), przeznaczenie dopuszczalne- urządzenia infrastruktury technicznej, komunikacji pieszej i rowerowej, obiekty i urządzenia małej architektury, zieleń urządzona,
 • teren przestrzeni publicznej stanowiący element struktury miejskiej z określoną funkcją rekreacyjno- wypoczynkową i powiązaniami ogólnomiejskimi odgrywający jedną z podstawowych ról w strukturze przestrzennej miasta Zambrowa (zapewnienie tożsamości),
 • istnieje obowiązek zapewnienia powiązań funkcjonalnych przestrzeni publicznej z obiektami służącymi kulturze, oświacie i sportowi, atrakcyjnie zgrupowanymi- teren położony w strefie „K” ochrony konserwatorskiej krajobrazu związanego przestrzennie z historycznym założeniem miejskim, w stosunku, do którego obowiązuje m.in. zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej oraz zakaz lokalizacji reklamy wielkoformatowej.
 1. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi.
 2. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 15 lat.
 3. Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
 4. Wysokość czynszu dzierżawnego podlegać będzie waloryzacji o wskaźnik określony w komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zwaloryzowaną wysokość czynszu zaokrągla się w górę do pełnych złotych.
 5. Dzierżawca zobowiązany będzie do :
 • Wybudowania pawilonu gastronomicznego o powierzchni zabudowy od 40m2 do 120m2 o konstrukcji drewnianej, metalowej i wysokości do 5m, pokrycia dachu gontem bitumicznym. Ze względu na położenie obiektu na terenie przestrzeni publicznej obiekt należy zaprojektować i wykonać z wysokiej jakości materiałów z obowiązkiem przeszklenia ścian od strony zalewu. Pawilon powinien mieścić minimum 15 miejsc siedzących dla klientów. Nie dopuszcza się budynków typu „kiosk” i „altana”,
 • Urządzenia ogródka kawiarnianego mieszczącego minimum 20 miejsc siedzących, stoliki z zadaszeniem lub parasolami.

Szczegółowy opis warunków budowy pawilonu gastronomicznego znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

 1. Dzierżawca zobowiązany będzie do zakończenia budowy nie później niż w terminie 1 roku od daty zawarcia umowy dzierżawy. Za zakończenie budowy uważa się uzyskanie zgody na użytkowanie obiektu lub zgłoszenie go do użytkowania.
 2. Po zakończeniu okresu trwania umowy dzierżawca zwraca grunt w stanie w jakim został wydany po zawarciu umowy dzierżawy.
 3. Kwota wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego zawierająca należny podatek od towarów i usług i VAT wynosi 2072,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemdziesiąt dwa złote 00/100 ).
 4. Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 26 marca 2018 roku o godz. 1000 pokój nr 214 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej nr 3.
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 410,00 zł ( słownie : czterysta dziesięć złotych 00/100 ) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 22 marca 2018 roku.
 6. Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości przy ulicy Piłsudskiego” w Urzędzie Miasta Zambrów pokój nr 225 w terminie do dnia 22 marca 2018 roku do godz. 1530.
 7. Wpłacone wadium podlega :
 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy.
 • zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.
 1. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 2. Dodatkowe warunki przetargu wraz ze wzorem oferty dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów zambrow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej http://um.zambrow.bip-gov.info.pl lub w pokoju nr 341 tut. Urzędu .
 3. Niniejszy przetarg przeprowadzany jest w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 ).
 4. Bliższych informacji można zasięgać w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pokój nr 341 lub telefonicznie ( 086) 271- 22-10 w. 45.

Załącznik do przetargu – mapa

Accessibility