OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów:

 1. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Miasta Zambrów oznaczona w operacie ewidencji gruntów działką nr 512 o powierzchni 0,0421 ha położona w Zambrowie przy ul. Wilsona. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą LM1Z/00000334/1.
 2. Dział III oraz IV księgi wieczystej LM1Z/00000334/1 wolne są od wpisów.
 3. Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu zawarta jest od dnia 1 kwietnia 2015 roku umowa dzierżawy w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiedniej działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
 4. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie było wydawanej decyzji o warunkach zabudowy.
 5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku poz. 65 z późń. zm.) upłynął w dniu 19 października 2020 roku.
 6. Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 roku o godz. 1000 pokój nr 214 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej 3.
 7. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 78.702,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwa złote 00/100).
 8. Zaoferowana w przetargu cena przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
 9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 8000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 20 listopada 2020 roku z zaznaczeniem tytułu wpłaty i podaniem numeru działki. Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na podany wyżej rachunek bankowy.
 10. Uczestnicy przetargu winni osobiście stawić się w czasie i miejscu przetargu oraz przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu:
 • dowód wpłaty wadium,
 • dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny wypis lub wydruk z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgodę organów do działania w ich imieniu lub pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu,
 • oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na udział w przetargu osoby fizycznej w przypadku istnienia wspólności majątkowej lub umowę rozdzielności majątkowej,
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem.

11 Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,
 • zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.
 1. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 2. Niniejszy przetarg przeprowadzany jest w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 z późń. zm.).
 3. Bliższych informacji można zasięgać w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pokój nr 211 lub telefonicznie (086) 271- 22-10 w. 32.
Accessibility