OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza

 ograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów :

 

 1. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Miasta Zambrów o pow. 1,5085 ha oznaczona w operacie ewidencji gruntów działkami nr 2741/5 o pow. 1,4567 ha i nr 1947/10 o pow. 0,0518 ha położona w Zambrowie przy ul. Produkcyjnej.  Nieruchomość ogrodzona jest panelami ogrodzeniowymi i wyposażona jest w oświetlenie zewnętrzne. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą  LM1Z/00017414/8.
 2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren obejmujący przedmiotową nieruchomość przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjno – usługową.
 3. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi.
 4. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późń. zm. ) upłynął w dniu 22 lipca 2019 roku.
 5. Przetarg zostaje ograniczony do podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zgodnie z wymogami wynikającymi z Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycji województwa – Tereny inwestycyjne.
 6. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 750.014,00 zł ( słownie : siedemset pięćdziesiąt tysięcy czternaście złotych 00/100 ).
 7. Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 18 października 2019 roku o godz. 1000 pokój nr 225 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej nr 3.
 8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 80.000,00 zł ( słownie : osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 11 października 2019 roku.
 9. Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „ Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Produkcyjnej oznaczonej działkami nr 2741/5 i nr 1947/10 ” w Urzędzie Miasta Zambrów pokój nr 225 w terminie do dnia 14 października 2019 roku do godz. 1500.
 10. Wraz ze składaną ofertą w oddzielnej kopercie zaopatrzonej napisem „oświadczenie” należy dołączyć oświadczenie wymagane do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do kategorii MŚP, które kwalifikuje do przystąpienia do przetargu.
 11. Do ustalonej w wyniku przetargu ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %, którą należy wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej.
 12. Wpłacone wadium podlega :
 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,
 • zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.
 1. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 2. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Dodatkowe warunki przetargu, wzór oferty oraz druk oświadczenia wymaganego do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do kategorii MSP dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów zambrow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej http://um.zambrow.bip-gov.info.pl lub w pokoju nr 211 tut. Urzędu.
 4. Niniejszy przetarg przeprowadzany jest w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 ).
 5. Bliższych informacji można zasięgać w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pokój nr 211 lub telefonicznie ( 086) 271- 22-10 w. 32.

Dodatkowe warunki przetargu

Wzór oferty

Oświadczenie MŚP

Accessibility