Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza

nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż

 nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów

 

 1. Przedmiotem sprzedaży na własność jest nieruchomość stanowiąca własność Miasta Zambrów położona w Zambrowie przy ulicy Księdza Henryka Kulbata 6 o powierzchni 0,0856 ha oznaczona w operacie ewidencji gruntów działką nr 2836 zabudowana parterowym murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 44,88 m2 wraz ze składnikami w postaci ogrodzenia i nasadzeń drzew i krzewów. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą LM1Z/00018098/3.
 2. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie było wydawanej decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze osiedlowym.
 3. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi.
 4. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późń. zm. ) upłynął w dniu 26 marca 2018 roku.
 5. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 128.395,00 zł (słownie : sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100).
 6. Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 11 maja 2018 roku o godz. 1000 pokój nr 225 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej nr 3.
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 15.000,00 zł (słownie : piętnaście tysięcy złotych 00/100) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej
  do dnia 4 maja 2018 roku.
 8. Pisemne oferty zawierające imię, nazwisko lub nazwę firmy i adres oferenta, datę sporządzenia oferty, dokumenty rejestrowe w przypadku przedsiębiorców, oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na udział w przetargu w przypadku istnienia wspólności majątkowej, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń i oferowaną konkretną cenę bez wskazywania komisji wykonania dodatkowych przeliczeń wraz z dołączonym dowodem wpłaty wadium należy składać w zamkniętej kopercie z napisem   „ Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Księdza Henryka Kulbata 6 ” w Urzędzie Miasta Zambrów pokój nr 225 w terminie do dnia 7 maja 2018 roku do godz. 1500.
 9. Zaoferowana w przetargu cena przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Cenę nabycia należy wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej.
 10. Wpłacone wadium podlega :
 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,
 • zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.
 1. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 2. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Niniejszy przetarg przeprowadzany jest w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku 1490 ).
 4. Bliższych informacji można zasięgać w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pokój nr 211 lub telefonicznie (086) 271-22-10 w. 32.
Accessibility