OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Miasta Zambrów:

 1. Przedmiotem przetargu są niezabudowane nieruchomości stanowiąca własność Miasta Zambrów położone w Zambrowie przy ul. Polowej oznaczone w operacie ewidencji gruntów działkami :
 • nr 145/30 o powierzchni 0,1100 ha posiadającą urządzoną księgę wieczystą LM1Z/00025060/0,
 • nr 164/1 o powierzchni 0,0556 ha posiadającą urządzoną księgę wieczystą LM1Z/00015792/7.
 1. Działy III oraz IV ksiąg wieczystych LM1Z/00025060/0 i LM1Z/00015792/7 w przedmiocie wymienionych nieruchomości wolne są od wpisów.
 2. Na część nieruchomości będących przedmiotem przetargu o powierzchni 0,1260 ha zawarta jest od dnia 01.06.2016 roku na czas nieoznaczony umowa dzierżawy. Dzierżawiona nieruchomość użytkowana jest w celu składowania piasko – soli oraz sprzętu i maszyn.
  Działka nr 164/1 w operacie ewidencji gruntów zapisana jest jako droga, lecz nie jest to droga publiczna.
 1. Dla nieruchomości będących przedmiotem przetargu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie było wydawanej decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów nieruchomości stanowią tereny częściowo zainwestowane – zabudowa usługowa, zabudowa produkcyjna oraz zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
 2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 roku poz. 65 z późń. zm. ) upłynął w dniu 22 czerwca 2020 roku.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2020 roku o godz. 1300 pokój nr 214 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej 3.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości obejmujących działki nr 145/30 i nr 164/1 wynosi 171 855,00 zł ( słownie : sto siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100 ).
 5. Zaoferowana w przetargu cena przedmiotowych nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 18.000,00 zł ( słownie : osiemnaście tysięcy złotych 00/100 ) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2020 roku z zaznaczeniem tytułu wpłaty i podaniem numeru działek. Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na podany wyżej rachunek bankowy.
 7. Uczestnicy przetargu winni osobiście stawić się w czasie i miejscu przetargu oraz przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu :
 • dowód wpłaty wadium,
 • dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny wypis lub wydruk z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgodę organów do działania w ich imieniu lub pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu,
 • oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na udział w przetargu osoby fizycznej w przypadku istnienia wspólności majątkowej lub umowę rozdzielności majątkowej,
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem.

11 Wpłacone wadium podlega :

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,
 • zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.
 1. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 2. Niniejszy przetarg przeprowadzany jest w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 ).
 3. Bliższych informacji można zasięgać w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pokój nr 211 lub telefonicznie ( 086) 271- 22-10 w. 32.
Accessibility