OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Burmistrz Miasta Zambrów, działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353) informuje o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Zambrów.

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 – sprostowanie do obwieszczenia

Accessibility