Drukuj

Zambrów przyjazny Rodzinie 3+ /informacje podstawowe/

W samorządach całej Polski wprowadza się programy mające na celu wspieranie rodzin wielodzietnych. Samorząd naszego miasta również pragnie wesprzeć rodziny wielodzietne, w związku z tym na sesji rady miasta – 29 października została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia programu „Zambrów przyjazny Rodzinie 3+”.

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany się do rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Zambrów mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje.

Cele

Program ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych poprzez umacnianie rodziny i wsparcie jej funkcji, a także promowanie pozytywnego wizerunku i ułatwienie dostępu do różnorodnych dóbr i usług, w szczególności kultury i sportu.

Jak uzyskać kartę programu?

 1. Przyjdź do Urzędu Miasta Zambrów, pokój 228.
 2. Złóż wniosek z odpowiednimi oświadczeniami.
  Zabierz ze sobą  dowód osobisty,  zaświadczenie, kopię legitymacji szkolnej lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18 roku życia.

Wnioski będą przyjmowane przez cały okres trwania programu. Karty będą wydawane wszystkim członkom danej rodziny, rodzicom na okres bezterminowy, zaś na okres terminowy dla osób w wieku do 18 roku życia. Ważność karty można przedłużyć tylko w wypadku kontynuowania nauki. Z wnioskiem o wydanie karty członkom rodziny może wystąpić rodzic lub opiekun prawny.

 1. W wyznaczonym terminie odbierz kartę – okres oczekiwania max. 2 tygodnie.

Karta zawiera imię, nazwisko i okres ważności. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem ze zdjęciem  potwierdzającym tożsamość uprawnionego. Dla osób nieletnich dokumentem takim może być legitymacja szkolna. Dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym mogą korzystać z karty wyłącznie w obecności rodzica lub prawnego opiekuna.

W przypadku zagubienia karty wnioskodawcy lub członka rodziny, wnioskodawca składa w Urzędzie Miasta oświadczenie o zagubieniu lub zniszczeniu karty z równoczesnym wnioskiem o wyrobienie duplikatu.

Korzyści z udziału w programie

 • Rodziny 3+ otrzymują dodatkową zniżkę w wysokości 50% na bilety wstępu na Pływalnię Miejską DELFIN oraz lodowisko.
 • Rodziny 3+ otrzymują dodatkową zniżkę w wysokości 50% na bilety wstępu na korty tenisowe i mecze piłkarskie organizowane przez Zambrowski Klub Sportowy „OLIMPIA”.
 • Rodziny 3+ otrzymują dodatkową zniżkę w wysokości 50% na bilety wstępu na płatne imprezy organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury.
 • Rodziny 3+ będą mogły korzystać ze zniżek zapewnionych przez partnerów akceptujących kartę programu „Zambrów przyjazny Rodzinie 3+”. Aktualny wykaz jest dostępny będzie od 20 listopada br. www.zambrow.pl. Potwierdzeniem faktu udzielania zniżek jest naklejka informacyjna o akceptowaniu karty umieszczona w witrynach, kasach i materiałach promocyjnych jednostek organizacyjnych miasta Zambrów i partnerów programu.

Przedsiębiorco!

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w programie, wypełnij wniosek przystąpienia firmy do programu i dostarcz do sekretariatu urzędu lub wyślij skan dokumentu mailem rodzina3plus@zambrow.pl

Program realizowany przez:
Urząd Miasta Zambrów
ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
www.zambrow.pl

Pytania:
rodzina3plus@zambrow.pl

tel. 86 271 22 10 wew. 30

Osoba kontaktowa:

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Podinspektor w Biurze Promocji Miasta Zambrów

tel. 86 271 22 10 wew. 30

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie karty Zambrów Przyjazny Rodzinie 3+

Wniosek dla Przedsiębiorcy o przystąpienie do programu Zambrów Przyjazny Rodzinie 3+

Regulamin i uchwały

Ulotka programu

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility