Drukuj

Przetarg na działkę przy ul. Mazowieckiej z dnia 09.11.2017

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów

 1. Przedmiotem sprzedaży na własność jest nieruchomość ze składnikami w postaci utwardzenia terenu trylinką, chodników z płyt betonowych i 5 wiat zadaszeń o konstrukcji stalowej stanowiąca własność Miasta Zambrów o powierzchni 0,2992 ha oznaczona w operacie ewidencji gruntów działką nr 2459/8 położona w Zambrowie przy ul. Mazowieckiej. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą LM1Z/00001671/2.
 2. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy. Możliwość zagospodarowania nieruchomości rozstrzygana jest w drodze decyzji ustalającej warunki zabudowy, wydanej na wniosek inwestora.
 3. W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zmiany lokalizacji zjazdu publicznego o funkcji wyjazdu na drogę krajową Nr 66 na warunkach określonych w decyzji nr Z/61/2016 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dnia 25.11.2016 r. w celu zabezpieczenia obsługi komunikacyjnej ustanowione zostaną następujące służebności drogowe :
 4. a) w przypadku zbycia działki nr 2459/8 przed wybudowaniem w/w zjazdu ustanowione zostaną służebności:

–        służebność drogowa kosztem działki nr 2459/8 na rzecz działki nr 2459/7 umożliwiająca wyjazd z działki 2459/7 na drogę krajową Nr 66,

–        służebność drogowa kosztem działki nr 2459/7 na rzecz działki nr 2459/8 umożliwiająca wjazd na działkę nr 2459/8 z drogi krajowej Nr 66,

–        służebność drogowa na rzecz działki nr 2459/4 kosztem działek nr nr 2459/7 i 2459/8 umożliwiająca wyjazd z działki 2459/4 na drogę krajową Nr 66,

 1. b) w przypadku zbycia działki nr 2459/8 po wybudowaniu w/w zjazdu ustanowiona zostanie służebność drogowa kosztem działki nr 2459/7 na rzecz działki nr 2459/8 umożliwiająca wjazd na działkę 2459/8 z drogi krajowej Nr 66 oraz wyjazd z działki nr 2459/8 na drogę krajową Nr 66,

W dniu 18 października 2017 roku Miasto Zambrów zawarło umowę z Panem Mariuszem Bacherem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PLUMBERS” Mariusz Bacher na wybudowanie zjazdu publicznego o funkcji wyjazdu na drogę krajową nr 66 z działki nr 2459/7. Zgodnie z umową termin wybudowania zjazdu ustalony został do dnia 14 czerwca 2018 roku.

Zawarcie notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości na rzecz nabywcy ustalonego w wyniku przetargu nastąpi po wybudowaniu zjazdu, nie później niż do dnia 20  czerwca 2018 roku.

 1. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi.
 2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późń. zm. ) upłynął w dniu 6 października 2017 roku.
 3. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 938.330,00 zł ( słownie : dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści złotych 00/100 ).
 4. Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 26 stycznia 2018 roku o godz. 1000 pokój nr 225 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej nr 3.
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 80.000,00 zł ( słownie : osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 19 stycznia 2018 roku.
 6. Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „ Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Mazowieckiej ”  w Urzędzie Miasta Zambrów pokój nr 225 w terminie do dnia 22 stycznia 2018 roku do godz. 1500.
 7. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Cenę nabycia należy wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej.
 8. Wpłacone wadium podlega :

– zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,

–   przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

–  zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.

 1. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 2. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Dodatkowe warunki przetargu wraz ze wzorem oferty dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów www.zambrow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej:  www.um.zambrow.bip-gov.info.pl lub w pokoju nr 211 tut. Urzędu .
 1. Niniejszy przetarg przeprowadzany jest w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 ).
 2. Bliższych informacji można zasięgać w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pokój nr 211 lub telefonicznie (086) 271-22-10 w. 32.

Ogłoszenie

Dodatkowe warunki przetargu

Wzór oferty

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility