Przetarg na działkę przy ul. Mazowieckiej z dnia 09.11.2017

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów

 1. Przedmiotem sprzedaży na własność jest nieruchomość ze składnikami w postaci utwardzenia terenu trylinką, chodników z płyt betonowych i 5 wiat zadaszeń o konstrukcji stalowej stanowiąca własność Miasta Zambrów o powierzchni 0,2992 ha oznaczona w operacie ewidencji gruntów działką nr 2459/8 położona w Zambrowie przy ul. Mazowieckiej. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą LM1Z/00001671/2.
 2. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy. Możliwość zagospodarowania nieruchomości rozstrzygana jest w drodze decyzji ustalającej warunki zabudowy, wydanej na wniosek inwestora.
 3. W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zmiany lokalizacji zjazdu publicznego o funkcji wyjazdu na drogę krajową Nr 66 na warunkach określonych w decyzji nr Z/61/2016 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dnia 25.11.2016 r. w celu zabezpieczenia obsługi komunikacyjnej ustanowione zostaną następujące służebności drogowe :
 4. a) w przypadku zbycia działki nr 2459/8 przed wybudowaniem w/w zjazdu ustanowione zostaną służebności:

–        służebność drogowa kosztem działki nr 2459/8 na rzecz działki nr 2459/7 umożliwiająca wyjazd z działki 2459/7 na drogę krajową Nr 66,

–        służebność drogowa kosztem działki nr 2459/7 na rzecz działki nr 2459/8 umożliwiająca wjazd na działkę nr 2459/8 z drogi krajowej Nr 66,

–        służebność drogowa na rzecz działki nr 2459/4 kosztem działek nr nr 2459/7 i 2459/8 umożliwiająca wyjazd z działki 2459/4 na drogę krajową Nr 66,

 1. b) w przypadku zbycia działki nr 2459/8 po wybudowaniu w/w zjazdu ustanowiona zostanie służebność drogowa kosztem działki nr 2459/7 na rzecz działki nr 2459/8 umożliwiająca wjazd na działkę 2459/8 z drogi krajowej Nr 66 oraz wyjazd z działki nr 2459/8 na drogę krajową Nr 66,

W dniu 18 października 2017 roku Miasto Zambrów zawarło umowę z Panem Mariuszem Bacherem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PLUMBERS” Mariusz Bacher na wybudowanie zjazdu publicznego o funkcji wyjazdu na drogę krajową nr 66 z działki nr 2459/7. Zgodnie z umową termin wybudowania zjazdu ustalony został do dnia 14 czerwca 2018 roku.

Zawarcie notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości na rzecz nabywcy ustalonego w wyniku przetargu nastąpi po wybudowaniu zjazdu, nie później niż do dnia 20  czerwca 2018 roku.

 1. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi.
 2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późń. zm. ) upłynął w dniu 6 października 2017 roku.
 3. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 938.330,00 zł ( słownie : dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści złotych 00/100 ).
 4. Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 26 stycznia 2018 roku o godz. 1000 pokój nr 225 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej nr 3.
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 80.000,00 zł ( słownie : osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 19 stycznia 2018 roku.
 6. Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „ Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Mazowieckiej ”  w Urzędzie Miasta Zambrów pokój nr 225 w terminie do dnia 22 stycznia 2018 roku do godz. 1500.
 7. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Cenę nabycia należy wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej.
 8. Wpłacone wadium podlega :

– zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,

–   przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

–  zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.

 1. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 2. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Dodatkowe warunki przetargu wraz ze wzorem oferty dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów www.zambrow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej:  www.um.zambrow.bip-gov.info.pl lub w pokoju nr 211 tut. Urzędu .
 1. Niniejszy przetarg przeprowadzany jest w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 ).
 2. Bliższych informacji można zasięgać w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pokój nr 211 lub telefonicznie (086) 271-22-10 w. 32.

Ogłoszenie

Dodatkowe warunki przetargu

Wzór oferty

Accessibility