Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza przetarg na wykonanie usług dotyczących określania wartości nieruchomości na potrzeby Gminy Miasto Zambrów w latach 2018-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

Więcej informacji w załącznikach:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków

Formularz ofertowy

Oświadczenie wnioskodawcy

Oświadczenie wnioskodawcy

Wykaz robót

Wykaz osób

Zobowiązanie

Wzór umowy

 

 

Accessibility