Urząd Stanu Cywilnego

Zakres działań:

 1. Prowadzenie rejestru stanu cywilnego - sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów
 2. Przyjmowanie oświadczeń woli o zawarciu małżeństwa
 3. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, nadaniu dziecku nazwiska męża matki, powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 4. Wydawanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska
 5. Ustalanie, odtwarzanie oraz wpisywanie aktów stanu cywilnego urodzeń, małżeństw i zgonów
 6. Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych oraz na drukach międzynarodowych z rejestrów stanu cywilnego
 7. Wydawanie zaświadczeń o braku przeszkód wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej oraz zaświadczenia, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia małżeństwa za granicą
 8. Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym
 9. Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
 10. Prostowanie i uzupełnianie aktów
 11. Wydawanie zezwoleń na skrócenie wymaganego terminu na zawarcie małżeństwa
 12. Nanoszenie wzmianek w aktach stanu cywilnego na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych oraz protokołów sporządzonych przez kierowników urzędów stanu cywilnego lub konsulów
 13. Sporządzanie aktów stanu cywilnego na podstawie postanowień sądu
 14. Nanoszenie zmian w bazie PESEL zgodnie z ustawą o ewidencji ludności
 15. Korespondencja z placówkami konsularnymi
 16. Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego
 17. Prowadzenie akt zbiorowych dla rejestrów stanu cywilnego
 18. Uznawanie skuteczności na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej orzeczeń sądów obcych państw
 19. Przekazywanie właściwym archiwom państwowym ksiąg stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi po upływie 100 lat dla aktów urodzenia, 80 lat dla aktów małżeństwa i aktów zgonu
 20. Występowanie z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie medalu „Za długoletnie pożycie"
 21. Prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego
 22. Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Kodeks cywilny