Wydział Finansowy

Wymiar podatków i opłat lokalnych, wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym
mgr Edyta Łuniewska
p. 221, tel. w. 13
Agnieszka Bańkowska
p. 221, tel. w. 13
mgr Anna Dąbrowska
p. 221, tel. w. 13

Zakres działań:

 1. Przygotowanie materiałów do sporządzania projektu budżetu Miasta i wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zambrów
 2. Weryfikacja i opiniowanie planów finansowych jednostek budżetowych
 3. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi finansów publicznych
 4. Prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej oraz obsługi księgowej majątku Miasta
 5. Przygotowywanie zasad przeprowadzania i rozliczanie inwentaryzacji
 6. Dokonywanie rocznych i okresowych sprawozdań z wykonania budżetu i opracowywanie materiałów w celu racjonalnego dysponowania środkami finansowymi
 7. Prowadzenie księgowości budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 8. Bieżąca analiza realizacji budżetu oraz kontrola przestrzegania dyscypliny budżetowej
 9. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu
 10. Rozliczanie otrzymanych dotacji
 11. Prowadzenie sprawozdawczości i ocena wykorzystania przydzielonych środków
 12. Przekazywanie dotacji i środków finansowych do jednostek budżetowych - kontrola wykorzystania tych środków
 13. Przyjmowanie sprawozdawczości jednostek budżetowych z wykonania ich planów finansowych
 14. Przygotowywanie projektów uchwal w sprawie ustalenia wysokości opłat i podatków lokalnych oraz innych uchwał związanych z gospodarką finansową Miasta
 15. Prowadzenie księgowości podatkowej
 16. Kontrola terminowości wpłat należności podatkowych, dochodów z majątku Miasta oraz windykacja należności
 17. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i o wysokości zaległości podatkowych
 18. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej
 19. Prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego
 20. Współpraca z bankami, Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym i ZUS a także innymi jednostkami powołanymi do kontroli finansowej
 21. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości
 22. Wydanie decyzji w sprawie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
 23. Sporządzanie zbiorczych deklaracji w sprawie podatku VAT i jego rozliczanie