Wydział Finansowy

Wymiar podatków i opłat lokalnych, wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym
mgr Edyta Łuniewska
p. 221, tel. w. 13
Agnieszka Bańkowska
p. 221, tel. w. 13
mgr Anna Dąbrowska
p. 221, tel. w. 13

Zakres działań:

 1. Przygotowanie materiałów do sporządzania projektu budżetu Miasta i wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zambrów
 2. Weryfikacja i opiniowanie planów finansowych jednostek budżetowych
 3. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi finansów publicznych
 4. Prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej oraz obsługi księgowej majątku Miasta
 5. Przygotowywanie zasad przeprowadzania i rozliczanie inwentaryzacji
 6. Dokonywanie rocznych i okresowych sprawozdań z wykonania budżetu i opracowywanie materiałów w celu racjonalnego dysponowania środkami finansowymi
 7. Prowadzenie księgowości budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 8. Bieżąca analiza realizacji budżetu oraz kontrola przestrzegania dyscypliny budżetowej
 9. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu
 10. Rozliczanie otrzymanych dotacji
 11. Prowadzenie sprawozdawczości i ocena wykorzystania przydzielonych środków
 12. Przekazywanie dotacji i środków finansowych do jednostek budżetowych - kontrola wykorzystania tych środków
 13. Przyjmowanie sprawozdawczości jednostek budżetowych z wykonania ich planów finansowych
 14. Przygotowywanie projektów uchwal w sprawie ustalenia wysokości opłat i podatków lokalnych oraz innych uchwał związanych z gospodarką finansową Miasta
 15. Prowadzenie księgowości podatkowej
 16. Kontrola terminowości wpłat należności podatkowych, dochodów z majątku Miasta oraz windykacja należności
 17. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i o wysokości zaległości podatkowych
 18. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej
 19. Prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego
 20. Współpraca z bankami, Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym i ZUS a także innymi jednostkami powołanymi do kontroli finansowej
 21. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości
 22. Wydanie decyzji w sprawie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
 23. Sporządzanie zbiorczych deklaracji w sprawie podatku VAT i jego rozliczanie

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu