Wydział Gospodarki Komunalnej

Sprawy ewidencji działalności gospodarczej, targowica miejska - opłaty targowe
mgr Agnieszka Włodkowska
p. 336, tel. w. 46
System gospodarki odpadami komunalnymi
mgr Wioleta Klimowicz
p. 235, tel. w. 27
System gospodarowania odpadami komunalnymi, ochrona zwierząt
mgr Sylwia Modzelewska
p. 235, tel. w. 27
 
Kontrola porządku i czystości w mieście, nadzór nad cmentarzami komunalnymi i wojennymi, targowica miejska - utrzymanie
mgr Jacek Zakrzewski
p. 340, tel. w. 33
Komunikacja miejska, taxi, zezwolenia na sprzedaż alkoholu
mgr Łukasz Milczewski
p. 340, tel. 43

Zakres działań:

 1. Planowanie, organizacja i nadzór prac z zakresu utrzymania czystości i porządku na drogach i terenach miejskich
 2. Utrzymanie kanalizacji deszczowej w drogach miejskich
 3. Planowanie, organizowanie i nadzór prac w zakresie zakładania i utrzymania zieleni miejskiej, ewidencja zieleni miejskiej
 4. Prowadzenie eksploatacji zalewu na rzece Jabłonce zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym i instrukcją eksploatacji
 5. Oświetlenie dróg i placów
 6. Monitoring wizyjny miasta
 7. Wydawanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
 8. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy Prawo wodne - wydawanie decyzji dotyczących naruszenia stanu wody w gruncie
 9. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie przyrody , wydawanie decyzji dotyczących wycinki drzew i krzewów
 10. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie
 11. Prowadzenie postępowań przetargowych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
 12. Prowadzenie systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, w tym rozliczenie wpływów i wydatków SGOK
 13. Kontrole nieruchomości w zakresie utrzymania porządku i czystości oraz ochrony środowiska
 14. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i umów na odbieranie odpadów
 15. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy przy organizowaniu robót z udziałem bezrobotnych i organizowanie pracy więźniów
 16. Prowadzenie spraw związanych z cmentarzami komunalnymi, cmentarzami wojennymi i miejscami pamięci narodowej
 17. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt oraz organizowanie ochrony przed bezpańskimi zwierzętami
 18. Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji działalności gospodarczej
 19. Prowadzenie spraw dotyczących transportu osobowego i towarowego z zakresu kompetencji gminy
 20. Prowadzenie spraw dotyczących komunikacji miejskiej
 21. Prowadzenie ewidencji obiektów noclegowych, nie będących hotelami
 22. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczących kompetencji gminy
 23. Współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 24. Prowadzenie spraw z zakresu organizowania i funkcjonowania placów targowych i targowisk w mieście oraz kontrole w tym zakresie