Wydział Gospodarki Przestrzennej

Zakres działań:

 1. Przygotowywanie materiałów i analiz z zakresu planowania przestrzennego niezbędnych do podejmowania uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
 2. Zlecanie opracowań planistycznych oraz prowadzenie procedury opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 3. Opracowywanie niektórych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 4. Przygotowywanie przewidzianych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta
 5. Prowadzenie spraw związanych ze skutkami prawnymi uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 6. Wydawanie wyrysów i wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 7. Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 8. Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
 9. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 10. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków
 11. Opracowywanie gminnych programów opieki nad zabytkami
 12. Analiza wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, pod względem zgodności z uchwałą Rady Miasta
 13. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Zambrów
 14. Prowadzenie spraw dotyczących podziału nieruchomości
 15. Prowadzenie spraw dotyczących scalania i podziału nieruchomości
 16. Prowadzenie spraw dotyczących prawa pierwokupu nieruchomości
 17. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłat adiacenckich
 18. Prowadzenie spraw z zakresu nabywania nieruchomości na rzecz Miasta oraz sprzedaży, zamiany i oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych
 19. Przygotowywanie dokumentacji związanej z nabyciem lub zbyciem nieruchomości
 20. Prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży lokali komunalnych
 21. Prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczania nieruchomości
 22. Prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości
 23. Prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym
 24. Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia Skarbu Państwa
 25. Prowadzenie rejestru gruntów komunalnych
 26. Obsługa programu komputerowych wykorzystywanych w Wydziale w zakresie planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami
 27. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
 28. Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i leśnictwa oraz wynikających z ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 29. Poświadczanie oświadczeń wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
 30. Opiniowanie kierunku i terminu rekultywacji gruntów
 31. Realizacja zadań z zakresu potrzeb obronności państwa w zagospodarowaniu przestrzennym w celu zapewnienia warunków do obrony terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 32. Współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu