Wydział Gospodarki Przestrzennej

Zakres działań:

 1. Przygotowywanie materiałów i analiz z zakresu planowania przestrzennego niezbędnych do podejmowania uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
 2. Zlecanie opracowań planistycznych oraz prowadzenie procedury opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 3. Opracowywanie niektórych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 4. Przygotowywanie przewidzianych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta
 5. Prowadzenie spraw związanych ze skutkami prawnymi uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 6. Wydawanie wyrysów i wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 7. Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 8. Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
 9. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 10. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków
 11. Opracowywanie gminnych programów opieki nad zabytkami
 12. Analiza wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, pod względem zgodności z uchwałą Rady Miasta
 13. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Zambrów
 14. Prowadzenie spraw dotyczących podziału nieruchomości
 15. Prowadzenie spraw dotyczących scalania i podziału nieruchomości
 16. Prowadzenie spraw dotyczących prawa pierwokupu nieruchomości
 17. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłat adiacenckich
 18. Prowadzenie spraw z zakresu nabywania nieruchomości na rzecz Miasta oraz sprzedaży, zamiany i oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych
 19. Przygotowywanie dokumentacji związanej z nabyciem lub zbyciem nieruchomości
 20. Prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży lokali komunalnych
 21. Prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczania nieruchomości
 22. Prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości
 23. Prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym
 24. Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia Skarbu Państwa
 25. Prowadzenie rejestru gruntów komunalnych
 26. Obsługa programu komputerowych wykorzystywanych w Wydziale w zakresie planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami
 27. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
 28. Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i leśnictwa oraz wynikających z ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 29. Poświadczanie oświadczeń wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
 30. Opiniowanie kierunku i terminu rekultywacji gruntów
 31. Realizacja zadań z zakresu potrzeb obronności państwa w zagospodarowaniu przestrzennym w celu zapewnienia warunków do obrony terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 32. Współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków