Wydział OrganizacyjnyZakres działań:

 1. Inicjowanie działań usprawniających organizację i funkcjonowanie Urzędu
 2. Opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie Urzędu
 3. Wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej
 4. Prowadzenie kontroli komórek organizacyjnych Urzędu
 5. Przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw oraz prowadzenie ich rejestru
 6. Obsługa prawna Urzędu
 7. Prowadzenie sekretariatu i archiwum zakładowego
 8. Przyjmowanie, wysyłanie oraz rejestracja korespondencji
 9. Prowadzenie rejestru:
  • uchwał Rady Miasta
  • interpelacji i wniosków radnych
  • zarządzeń Burmistrza
  • skarg i wniosków
  • pieczęci
  • zamówień publicznych do 30 tysięcy euro
  • instytucji kultury
 10. Obsługa prawna, organizacyjna i biurowa Rady, komisji Rady, klubów radnych i radnych, w tym protokołowanie sesji Rady Miasta i posiedzeń komisji
 11. Przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza, wniosków komisji i interpelacji radnych wydziałom lub jednostkom organizacyjnym merytorycznie odpowiedzialnym za ich realizację
 12. Przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
 13. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta
 14. Nadzór i kontrola przestrzegania dyscypliny pracy
 15. Organizowanie praktyk uczniowskich i studenckich w Urzędzie
 16. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników
 17. Przeprowadzanie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze i kierownicze stanowisko urzędnicze
 18. Przeprowadzanie ocen kwalifikacyjnych pracowników
 19. Planowanie i gospodarowanie funduszem płac
 20. Koordynowanie procesu szkoleń i dokształcania zawodowego pracowników
 21. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 22. Prowadzenie spraw z zakresu kultury fizycznej i sportu
 23. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej
 24. Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 25. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o systemie oświaty dotyczących kompetencji gminy, a w szczególności:
  • Przygotowywanie projektów dokumentów niezbędnych przy uruchamianiu lub likwidacji placówki oświatowej
  • Przygotowywanie danych niezbędnych przy ustalaniu wysokości opłaty za świadczenia przedszkoli
  • Przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli
  • Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy
  • Przygotowywanie propozycji wynagrodzeń, dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dyrektorów szkół i przedszkoli
  • Współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie przygotowania projektów budżetów szkół i przedszkoli oraz prowadzenia kontroli w tych placówkach
  • Opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli oraz zmian w tych arkuszach
  • Prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązku szkolnego
  • Współpraca z podmiotami sprawującymi nadzór pedagogiczny
  • Organizowanie i rozliczanie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół
  • Prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dotacji dla pracodawców za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników
  • Sprawowanie nadzoru nad szkołami i przedszkolami w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji tych jednostek
  • Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego (losowego).
 26. Przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów na dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Żłobka Miejskiego oraz kierownika Pływalni Miejskiej
 27. Sprawowanie nadzoru nad jednostkami wymienionymi w ppkt 26) z zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji i zarządzania jednostką
 28. Zabezpieczenie przestrzegania w Urzędzie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 29. Przeprowadzanie procedury zamówień publicznych w przypadku zakupów i usług będących w zakresie działania Wydziału
 30. Zapewnienie właściwej informacji wizualnej w Urzędzie
 31. Zaopatrzenie w materiały biurowe, druki, sprzęt i wyposażenie
 32. Obsługa Urzędu w zakresie napraw i konserwacji sprzętu i wyposażenia
 33. Prowadzenie spraw związanych z należytym zabezpieczeniem i ochroną mienia
 34. Współpraca przy realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
 35. Wykonywanie zadań związanych z organizacją wyborów i referendów na terenie miasta
 36. Współpraca w organizowaniu obchodów świąt państwowych, narodowych i uroczystości miejskich
 37. Obsługa informatyczna Urzędu
 38. Wdrażanie rozwiązań zapewniających ochronę danych osobowych
 39. Prowadzenie BIP i strony internetowej Urzędu
 40. Administrowanie siecią komputerową i kontami użytkowników
 41. Archiwizowanie danych informatycznych
 42. Nadzór nad wykorzystaniem samochodu służbowego i sprawy związane z jego eksploatacją