Wydział OrganizacyjnyZakres działań:

 1. Inicjowanie działań usprawniających organizację i funkcjonowanie Urzędu
 2. Opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie Urzędu
 3. Wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej
 4. Prowadzenie kontroli komórek organizacyjnych Urzędu
 5. Przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw oraz prowadzenie ich rejestru
 6. Obsługa prawna Urzędu
 7. Prowadzenie sekretariatu i archiwum zakładowego
 8. Przyjmowanie, wysyłanie oraz rejestracja korespondencji
 9. Prowadzenie rejestru:
  • uchwał Rady Miasta
  • interpelacji i wniosków radnych
  • zarządzeń Burmistrza
  • skarg i wniosków
  • pieczęci
  • zamówień publicznych do 30 tysięcy euro
  • instytucji kultury
 10. Obsługa prawna, organizacyjna i biurowa Rady, komisji Rady, klubów radnych i radnych, w tym protokołowanie sesji Rady Miasta i posiedzeń komisji
 11. Przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza, wniosków komisji i interpelacji radnych wydziałom lub jednostkom organizacyjnym merytorycznie odpowiedzialnym za ich realizację
 12. Przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
 13. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta
 14. Nadzór i kontrola przestrzegania dyscypliny pracy
 15. Organizowanie praktyk uczniowskich i studenckich w Urzędzie
 16. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników
 17. Przeprowadzanie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze i kierownicze stanowisko urzędnicze
 18. Przeprowadzanie ocen kwalifikacyjnych pracowników
 19. Planowanie i gospodarowanie funduszem płac
 20. Koordynowanie procesu szkoleń i dokształcania zawodowego pracowników
 21. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 22. Prowadzenie spraw z zakresu kultury fizycznej i sportu
 23. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej
 24. Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 25. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o systemie oświaty dotyczących kompetencji gminy, a w szczególności:
  • Przygotowywanie projektów dokumentów niezbędnych przy uruchamianiu lub likwidacji placówki oświatowej
  • Przygotowywanie danych niezbędnych przy ustalaniu wysokości opłaty za świadczenia przedszkoli
  • Przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli
  • Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy
  • Przygotowywanie propozycji wynagrodzeń, dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dyrektorów szkół i przedszkoli
  • Współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie przygotowania projektów budżetów szkół i przedszkoli oraz prowadzenia kontroli w tych placówkach
  • Opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli oraz zmian w tych arkuszach
  • Prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązku szkolnego
  • Współpraca z podmiotami sprawującymi nadzór pedagogiczny
  • Organizowanie i rozliczanie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół
  • Prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dotacji dla pracodawców za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników
  • Sprawowanie nadzoru nad szkołami i przedszkolami w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji tych jednostek
  • Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego (losowego).
 26. Przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów na dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Żłobka Miejskiego oraz kierownika Pływalni Miejskiej
 27. Sprawowanie nadzoru nad jednostkami wymienionymi w ppkt 26) z zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji i zarządzania jednostką
 28. Zabezpieczenie przestrzegania w Urzędzie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 29. Przeprowadzanie procedury zamówień publicznych w przypadku zakupów i usług będących w zakresie działania Wydziału
 30. Zapewnienie właściwej informacji wizualnej w Urzędzie
 31. Zaopatrzenie w materiały biurowe, druki, sprzęt i wyposażenie
 32. Obsługa Urzędu w zakresie napraw i konserwacji sprzętu i wyposażenia
 33. Prowadzenie spraw związanych z należytym zabezpieczeniem i ochroną mienia
 34. Współpraca przy realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
 35. Wykonywanie zadań związanych z organizacją wyborów i referendów na terenie miasta
 36. Współpraca w organizowaniu obchodów świąt państwowych, narodowych i uroczystości miejskich
 37. Obsługa informatyczna Urzędu
 38. Wdrażanie rozwiązań zapewniających ochronę danych osobowych
 39. Prowadzenie BIP i strony internetowej Urzędu
 40. Administrowanie siecią komputerową i kontami użytkowników
 41. Archiwizowanie danych informatycznych
 42. Nadzór nad wykorzystaniem samochodu służbowego i sprawy związane z jego eksploatacją

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu