Wydział Rozwoju Gospodarczego

Zakres działań:

 1. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem i realizacją inwestycji miejskich prowadzonych przez Urząd:
  • zlecanie opracowania dokumentacji technicznej na poszczególne inwestycje miejskie
  • udzielanie zamówień publicznych na realizację inwestycji miejskich
  • opracowywanie projektów umów z wykonawcami inwestycji miejskich
  • stały nadzór nad wszystkimi inwestycjami realizowanymi przez Miasto
  • rozliczanie finansowe zadań inwestycyjnych i wnioskowanie o podział środków finansowych na poszczególne zadania w ramach istniejących funduszy oraz stały nadzór nad ich wykorzystaniem
  • przygotowywanie wykazu inwestycji wraz z częścią opisową do projektu budżetu Miasta
  • przygotowywanie sprawozdania z wykonania inwestycji do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta
 2. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem siecią miejskich dróg gminnych wraz z drogową infrastrukturą techniczną:
  • opracowanie wniosków w sprawie zaliczenia dróg do właściwej kategorii oraz zmiany tych klasyfikacji
  • ocena i kontrola jakości wykonywania komunalnych usług użyteczności publicznej w zakresie utrzymania dróg
  • wykonywanie zadań dotyczących gminy w zakresie organizowania transportu drogowego
  • realizację zadań Burmistrza jak zarządcy dróg miejskich
 3. Sporządzanie wniosków o dotacje, kredyt i pożyczki na planowane inwestycje miejskie
 4. Pozyskiwanie informacji dotyczących zewnętrznych źródeł wsparcia finansowego, w tym środków Unii Europejskiej, rządowych, wojewódzkich
 5. Realizacja i monitorowanie projektów unijnych
 6. Współpraca z wydziałami Urzędu Miasta w zakresie przygotowania i monitorowania projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE
 7. Programowanie usług i rozwoju urządzeń komunalnych oraz prowadzenie spraw w tym zakresie (wodociągi, kanalizacja, z agospodarowania odpadów, zaopatrzenie w energię)
 8. Współpraca z jednostkami oświatowymi, kulturalnymi oraz innymi jednostkami administrującymi lub zarządzającymi mieniem komunalnym, w zakresie planowania inwestycji i remontów
 9. Współpraca ze wszystkimi inwestorami budownictwa mieszkalnego i użytkowego
 10. Wykonywanie kontroli przewidzianych w przepisach prawa budowlanego w stosunku do dróg i obiektów inżynierskich, będących w bezpośrednim władaniu Gminy Miasta Zambrów ( w przypadku braku pracowników o odpowiednich uprawnieniach - organizowanie kontroli z pomocą specjalistów z zewnątrz)
 11. Kontrolowanie innych niż Urząd jednostek organizacyjnych Miasta pod względem wywiązywania się z obowiązków kontroli i prowadzenia książki obiektu budowlanego w stosunku do budynków oraz innych obiektów budowlanych pozostających we władaniu tych jednostek
 12. Opracowywanie wniosków i projektów dotyczących rozwoju Miasta
 13. Współpraca z jednostkami samorządowymi i urzędami centralnymi, w szczególności z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego
 14. Udział w opracowywaniu dokumentów strategicznych, programów rozwoju lokalnego, programów rewitalizacji Miasta Zambrów