Drukuj

Zambrowska Karta Seniora 60 + /informacje podstawowe/

W 2013 roku na październikowej sesji rady miasta Zambrów podjęto uchwałę wprowadzającą nowy program „Zambrowska Karta Seniora 60+”. Aktualnie trwają prace organizacyjne związane z uruchomieniem programu. Karty będą wydawane od 1 stycznia 2016 roku.

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do osób, które ukończyły 60-ty rok życia i zamieszkują terenie miasta Zambrów.

Cele

Program ma na celu wspieranie seniorów poprzez ułatwienie dostępu do różnorodnych dóbr i usług, w szczególności kultury i sportu, a także promowanie pozytywnego wizerunku osób starszych.

Jak uzyskać kartę programu?

1. Należy wypełnić wniosek o wydanie karty dostępnym w niniejszym artykule  w siedzibie Urzędu Miasta ul. Fabryczna 3, II piętro, pok. 228

2. Przy składaniu wniosku należy okazać dowód osobisty. Wnioski będą przyjmowane przez cały czas trwania programu.

3. W wyznaczonym terminie należy odebrać kartę. Karta będzie zawierała imię, nazwisko i informację o tym, iż została wydana bezterminowo. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość uprawnionego. W przypadku zagubienia karty wnioskodawca składa w Urzędzie Miasta oświadczenie o zagubieniu lub zniszczeniu karty z równoczesnym wnioskiem o wyrobienie duplikatu.

Korzyści z udziału w programie

Seniorzy otrzymują dodatkową zniżkę w wysokości: • 50% na bilety wstępu na Pływalnię Miejską DELFIN oraz lodowisko, • 50% na bilety wstępu na korty tenisowe i mecze piłkarskie organizowane przez Zambrowski Klub Sportowy „OLIMPIA”, • do 50% na bilety wstępu na płatne imprezy organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury.

Seniorzy będą mogli korzystać ze zniżek zapewnionych przez partnerów akceptujących kartę programu „Zambrowska Karta Seniora”. Samorząd Miasta będzie podpisywał stosowne umowy z partnerami. Potwierdzeniem faktu udzielania zniżek będzie naklejka informacyjna o akceptowaniu karty umieszczona w witrynach, kasach i materiałach promocyjnych jednostek organizacyjnych miasta Zambrów i partnerów programu.

Program realizowany przez:

Urząd Miasta Zambrów

Biuro Promocji

ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

www.zambrow.pl

Osoba kontaktowa:

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Inspektor w Biurze Promocji Miasta Zambrów

tel. 86 271 22 10 wew. 30

Uchwała i regulamin

Wniosek o wydanie karty

Wniosek przystąpienia firmy do programu

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility