Drukuj

LAUREACI NAGRODY “ZAMBROWSKIE ŻUBRY” ROK 2015

Kategoria twórczość i upowszechnianie kultury Złoty Żubr – Małgorzata Marczyk 

Kategoria inwestycja roku Laureata nie wyłoniono

Kategoria inwestor roku Złoty Żubr – BALTON Spółka z o.o. 

Kategoria upowszechnianie kultury fizycznej Złoty Żubr – Leszek Chodkiewicz – nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 3 w Zambrowie

Złoty Żubr – Eugeniusz Borowski – Prezes Stowarzyszenia Sporteam

Kategoria działalność społeczna i charytatywna Złoty Żubr – Wanda Filipowicz

Złoty Żubr – Szkolny Klub Wolontariatu „Serce na dłoni” przy Miejskim Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie

Kategoria najlepszy nauczyciel (głosowanie on-line)

Złoty Żubr – Dorota Kłosińska – nauczycielka w Szkole Podstawowej Nr 5 w Zambrowie

Kategoria najlepszy uczeń:

szkoły ponadgimnazjalne Złoty Żubr – Michał Rusiecki, Zespół Szkół Nr 1 w Zambrowie

gimnazja Złoty Żubr – Karol Zakrzewski, Miejskie Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie   

szkoły podstawowe: Złoty Żubr – Julia Dębek, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie

Kategoria najlepszy sportowiec:

Złoty Żubr – Jacek Misiewicz, Mazowiecko Podlaski Klub Karate Kyokushin Budo Kai Zespół Szkół Ogólnokształcących w  Zambrowie

Złoty Żubr – Karolina Dzwonkowska, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie

Kategoria najlepsze wydarzenie kulturalno-społeczne Złoty Żubr – Ogólnopolski Festiwal „Barwy Folkloru”, Stowarzyszenie „Szansa” oraz Fundacja „Szansa dla Ciebie” w Zambrowie 

Relacja foto kliknij tutaj

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility