Drukuj

Gimnazjaliści w uroczystym apelu w ramach Narodowego Święta Niepodległości

Społeczność szkolna z Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie jak co roku zorganizowała apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość była również okazją do podsumowania i wręczenia nagród dla uczniów zambrowskich placówek w ramach VI Powiatowego Konkursu Historycznego „Zambrów w latach II wojny światowej”.

Z rąk Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego oraz Dyrektora Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie Ryszarda Ogrodnika nagrody otrzymali:

Szkoły podstawowe:

I miejsce – Julia Truchel – Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie

II miejsce – Igor Klocek – Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie

III miejsce – Julia Kolasa – Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie

wyróżnienie – Adam Kowalski – Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie

Gimnazja:

I miejsce – Bączyk Maciej – Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie

II miejsce – Albert Dybowski – Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie

III miejsce – Patryk Korytkowski – Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie

Szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce – Bartosz Laskowski – Zespół Szkól nr 1 w Zambrowie

II miejsce – Emil Dams – Zespół Szkół nr 1 w Zambrowie

III miejsce – Maciej Golec – Zespól Szkół nr 1 w Zambrowie

wyróżnienie – Karol Krajewski – ZSA w Zambrowie

Podziękowania otrzymali również opiekunowie uczestników konkursu. W czasie apelu nagrodzono też najlepszych uczniów, którzy wzięli udział w Konkursie Szkolnym o Tadeuszu Kościuszce:

I miejsce – Rafał Krajewski i Maciej Bączyk

II miejsce – Anastazja Piórkowska

III miejsce – Filip Loba

Na zakończenie uroczystości szkolnych uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie zaprezentowali kilkunastominutowy program słowno – muzyczny.

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility