Atrakcje turystyczne

Na terenie Zambrowa znajdują się następujące zabytki:

Kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej zbudowany w latach 1874-79 według projektu warszawskiego architekta Bolesława Muklanowicza. Zbudowany w stylu neoromańskim na planie krzyża łacińskiego, trójnawowy, bazylikowy z transeptem, dwunawową fasadą i jednoprzęsłowym prezbiterium, zamkniętym piecioboczną absydą.
Cmentarz Jeńców Radzieckich Cmentarz powstał w XIX w. jako prawosławna nekropolia rosyjskiego garnizonu wojskowego. Spoczywa tam ponad 12 tysięcy żołnierzy Armii Radzieckiej wymordowanych w obozie jeńców w Zambrowie przez okupanta hitlerowskiego w okresie II wojny światowej.
Cmentarz założony w 1795 roku oraz Kapliczka zbudowana w połowie XIX wieku.
Kaplica grobowa Woyczyńskich, właścicieli Porytego Jabłoni z około 1870 roku,
Grób żołnierzy poległych podczas Bitwy o Zambrów we wrześniu 1939 roku.
Grób powstańców z 1863-64.
Pomnik nagrobny wystawiony ofiarom zbrodni hitlerowskich, dokonanych w kwietniu 1943 roku, wybudowany ze składek uzbieranych przez rodziny pomordowanych około 1948 roku. W 1993 roku wmurowano tablicę, upamiętniającą 50-ta rocznicę powstania Armii Krajowej.
Cmentarz żydowski powstał w 1828 r., jeszcze przed utworzeniem gminy żydowskiej (1830). Pod koniec XIX w. został powiększony. Zgodnie z żydowską tradycją przy jego bramie znajdować musiała się studnia do ablucji po pogrzebowych obrządkach.
Zabytkowy zespół pokoszarowy z końca XIX w. W 1917 r. przebywały w nim pododdziały legendarnej I Brygady dowodzonej podówczas przez płk Mariana Żegotę – Januszajti - sa. W dwudziestoleciu międzywojennym w zambrowskich koszarach stacjonowały m. in.: 71. pp, 18. dac, Mazowiecka Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii oraz największa w Polsce podchorążówka rezerwy – Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty.

Warto zobaczyć symbole naszego miasta:

Pomnik z brązu Papieża Jana Pawła II na skwerku przy ul. Milenijnej obok Kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej.
Pomnik naturalnych rozmiarów żubra z brązu przy rondzie w centrum miasta, pomnik jest ogólnodostępny dla mieszkańców, każdy może do niego podejść i zrobić sobie zdjęcie.
Rekonstrukcja figur trzech lwów z brązu przy fontannie; lwy były wizytówką miasta w latach 60.-80. ubiegłego wieku. Idea ta była efektem sugestii samych mieszkańców, którzy z sentymentem wspominali ozdobną fontannę przez wiele lat zdobiącą park w centrum miasta.
Pomnik żołnierza polskiego z czasów II RP.

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu