W wolnym czasie...

Kino (2D/3D)

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie
ul. Wyszyńskiego 2A 18- 300 Zambrów
Tel. +48 (86) 475 44 88
kino.mokzambrow.pl
Od 2012 roku Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie prowadzi swoją działalność w Centrum Kultury w Zambrowie. W obiekcie znajduje się: kino 2D/3D z widownią na 340 miejsc, kawiarnia Cafe Muza oraz Galeria Labirynt.

Pływalnia Miejska "Delfin"/ Lodowisko/ Boisko do siatkówki plażowej

ul. Wyszyńskiego 6B 18- 300 Zambrów
Tel.+48 (86) 276 10 69, +48 (86) 276 10 70
basendelfin.com.pl

Stadion Miejski

Stadion Miejski
ul. Wyszyńskiego 8 18-300 Zambrów
W latach 2011-2014 od podstaw zbudowano nowy kompleks sportowy. Najpierw w latach 2011-2012 powstały boisko boczne i korty, a później główny stadion z zadaszoną trybuną dla 999 widzów. Obiekt miał znaczące opóźnienie, a władze miasta musiały w trakcie prac zmieniać wykonawców, ale na szczęście latem 2014 udało się odebrać ostatni element. Malowniczo położony nad zalewem zespół sportowy służy zawodowcom z ZKS Olimpia Zambrów, a także sportowi amatorskiemu. Stadion Miejski dysponuje 999 miejscami dla widzów.

Tereny rekreacyjne

Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy nad zalewem w Zambrowie to tereny zielone miasta, który stanowi piękny zakątek dla mieszkańców i turystów. Zbiornik wodny nie jest przystosowany do kąpieli, ale można za to wypożyczyć sprzęt wodny lub też piknikować na plaży miejskiej. Wokół zalewu powstały liczne alejki spacerowe i rowerowe z ławeczkami do odpoczynku. W pobliżu zalewu można również skorzystać z siłowni na świeżym powietrzu. Jest ona dyskretnie osłonięta zielenią, co daje duży komfort ćwiczącym. Kilka urządzeń do ćwiczeń znajduje się także na wchodzącym w skład kompleksu placu zabaw dla dzieci. Ponadto w okresie wakacyjnym na zalewie działa fontanna, która za dnia tryska strumieniami wodnymi w różnych kierunkach, zaś po zmroku podświetlana jest wielobarwnym oświetleniem. W maju 2018 roku nad zalewem miejskim ustawiono dwie ukwiecone figury łabędzi, które będą ozdabiały zambrowskie tereny rekreacyjne.

KLIKNIJ I ZOBACZ NASZ PIĘKNY ZAMBRÓW !!!!

Skatepark/Pumptrack

Skatepark/Pumptrack
ul. Cmentarna 18-300 Zambrów

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu