Drukuj

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

14 października w całej Polsce obchodzone jest święto oświaty i szkolnictwa wyższego potocznie nazywane Dniem Edukacji Narodowej lub Dniem Nauczyciela. Z tej okazji w dniu dzisiejszym w kawiarni „Cafe Muza” Miejskiego Ośrodka Kultury Burmistrz Miasta Zambrów zorganizował spotkanie dyrektorów i nauczycieli zambrowskich szkół, podczas którego podziękował wszystkim pracownikom oświaty za pracę na rzecz rozwoju szkolnictwa w Zambrowie. Nagrody oraz kwiaty z rąk Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego oraz Zastępcy Burmistrza Miasta Zambrów Adama Libudy otrzymali:

 • Bożena Przeździecka Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3,
 • Ryszard Świderski Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4,
 • Andrzej Szeligowski Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5,
 • Elżbieta Jakubiak Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1,
 • Kazimiera Kropiewnicka Dyrektor  Miejskiego Przedszkola Nr 3,
 • Jolanta Laskowska Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 4,
 • Biała Anna Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 5,
 • Elżbieta Bieńkowska Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 6,
 • Dorota Mocarska nauczyciel  Szkoły Podstawowej Nr 3,
 • Dorota Strenkowska nauczyciel  Szkoły Podstawowej Nr 4,
 • Zbigniew Zalewski nauczyciel  Szkoły Podstawowej Nr 5,
 • Dorota Kapica nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 1,
 • Jolanta Burak nauczyciel  Miejskiego Przedszkola Nr 3,
 • Joanna Kalionowska nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 4,
 • Justyna Marcak nauczyciel  Miejskiego Przedszkola Nr 5,
 • Dorota Krajewska nauczyciel  Miejskiego Przedszkola Nr 6.

Tekst i foto: Marzena Gołębiewska

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu