Zwycięzcy XIII Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

3 grudnia w Bursie Szkolnej nr 1 w Zambrowie odbyło się podsumowanie XIII edycji Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. Celem konkursu jest podtrzymywanie tradycji budowy szopek bożonarodzeniowych, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

W związku z pandemią koronawirusa i ograniczeń z tym związanych w tegorocznej edycji udział wzięło 54 uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Do konkursu zgłoszono w sumie 37 prac, najwięcej ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie.

Konkurs od wielu lat jest organizowany przez Bursę Szkolną nr 1 w Zambrowie i Parafię pw. Ducha Świętego w Zambrowie pod honorowym patronatem Starosty Zambrowskiego Stanisława Ożlańskiego.

Prace konkursowe oceniała komisja w składzie:

1. ks. Jarosław Olszewski – proboszcz parafii p. w. Ducha Świętego w Zambrowie – przewodniczący komisji   

2. p. Beata Czajkowska – inspektor ds. edukacji, kultury i sportu – członek komisji

3. p. Włodzimierz Dąbkowski  – artysta plastyk – członek komisji

Ostatecznie komisja postanowiła nagrodzić następujących twórców:

uczniowie szkół podstawowych klasy 0 – V                       

 • I miejsce: Monika Gosk i Piotr Gosk, Szkoła Podstawowa w Kołomyi, opiekun Agnieszka Dzwonkowska
 • II miejsce: Ignacy Rusiecki, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie, opiekun Wojciech Rusiecki                    
 • III miejsce: Nina Giemza, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie, opiekun Beata Giema
 • Nagroda specjalna ufundowana przez Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego: Anna Falkowska i Aleksander Falkowski, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie, opiekun Wojciech Rusiecki                    
 • Nagroda specjalna ufundowana przez Stowarzyszenie „Szansa”: Bartłomiej Dąbkowski, Szkoła Podstawowa w Starym Zakrzewie, opiekun Bożena Truchel

uczniowie szkół podstawowych klasy VI – VIII:                     

 • I miejsce: Oliwia Dąbrowska i Maja Malinowska, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie, opiekun Wojciech Rusiecki                     
 • II miejsce: Maciej Łada, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie, opiekun Agnieszka Ogórkowska
 • III miejsce ex-aequo:
  • Anna Brulińska i Krzysztof Bruliński, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie, opiekun Wojciech Rusiecki
  • Karol Kotowski, Centrum Placówek Opiekuńczo – wychowawczych w Zambrowie, opiekun Agata Bączyk
  • Anna Zambrzycka, Szkoła Podstawowa w Rutkach – Kossakach, opiekun Grażyna Kruszewska
  • Zofia Czartoszewska i Wiktoria Czartoszewska, Szkoła Podstawowa w Starym Zakrzewie, opiekunki Bożena Truchel i Joanna Czartoszewska
 • Nagroda specjalna ufundowana przez proboszcza Parafii pw. Ducha Św.ks. J. Olszewskiego: Izabela Anna Grodzka, Szkoła Podstawowa w Rutkach – Kossakach, opiekun Grażyna Kruszewska
 • Nagroda specjalna ufundowana przez Bank Spółdzielczy w Zambrowie: Wiktoria Ciborowska i Katarzyna Godlewska, Szkoła Podstawowa w Rutkach – Kossakach, opiekun Ewa Giecko
 • Nagroda specjalna ufundowana przez Wójta Gminy Zambrów Jarosława Kosa: Natalia Dulkowska i Alicja Dulkowska, Szkoła Podstawowa w Osowcu, opiekun Wioletta Dulkowska                               

uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych:

 • I miejsce: Magdalena Kulesza i Kinga Leśniewska, I LO w Zambrowie, opiekun Aniela Bobryk
 • II miejsce: Wiktoria Gosk i Julia Godlewska, I LO w Zambrowie, opiekun Aniela Bobryk
 • III miejsce: Dominik Pucyk i Mateusz Pucyk, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Długoborzu, opiekun Artur Nowacki

Nagrody dla zwycięzców przekazali: Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Starosta Powiatu Zambrowskiego Stanisław Ożlański, Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Zbigniew Teofil Jach, Dyrektor Stowarzyszenia „Szansa” Teresa Szumowska i Dyrektor Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zenona Zalewska. Przy wręczeniu nagród obecni byli opiekunowie ze szkół lub rodzice dzieci.

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

zambrowiacy.pl

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu