DrukujXI Mistrzostwa Polski International Budo Kai Zambrów 2021 o charakterze Międzynarodowym

W miniony weekend odbyły się  Międzynarodowe Mistrzostwa Polski International BudoKai  w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie.  Walki prowadzone były  na matach dla dzieci oraz starszych zawodników i zawodniczek, z uwagi na czas Pandemii Mistrzostwa odbyły się z ograniczoną liczbą publiczności i zachowaniem rygorów sanitarnych. Organizatorem był Mazowiecko-Podlaski Klub Karate oraz Polska Federacja Sztuk Walki Budokai z Shihanem Arturem Więzowskim na czele. Zawody odbyły się pod Patronatem honorowym Burmistrza Miasta Zambrów oraz  Starosty Zambrowskiego przy wparciu finansowym, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz, Santander Aviva, Zambrowskiego Przedsiębiorstwa Ciepłownictwa i Wodociągów, Zambrowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Zarządu Nieruchomości w Zambrowie  , Dyrektora SP 5 Andrzeja Szeligowskiego, oraz Prezesa International Martial Arts Organization Budokai, Pana Roberta Miszta Króla Bractwa Kurkowego okręg Mazowiecki.

Oficjalnego otwarcia dokonał Dyrektor Generalny International Martial Arts Organization Budokai Artur Więzowski.  Wśród honorowych gości obecny był Pan Radny Miasta Zambrowa Michał Klimowicz, Soke Bogdan Puczyński, Pan Robert Miszta, Pani Joanna Jabłońska pracownik MSWiA oraz MON, Pani Katarzyna Rogowska.

Mistrzostwa były też okazją do odśpiewania 100 lat dla Shihana Więzowskiego, który obchodził swoje urodziny na które otrzymał wspaniały tort od grupy zambrowskich instruktorów oraz babeczki z Kanji Kyokushin od zawodników i Rodziców z Wysokiego Mazowieckiego i prezenty od Pani Agnieszki Lewandowskiej z Bogut.

Mistrzostwa skupiły dużą ilość zawodników i zawodniczek, którzy rywalizowali w kategoriach wiekowych i wagowych. W Mistrzostwach wystartowało 225 uczestników z Polski i ćwiczących w Polsce Obywateli Ukrainy. Najwięcej emocji wzbudziły Walki najmłodszych w kategorii Ju Jitsu dzieci (grappling). Sędzią Głównym był Sensei Robert Gaździk, asystowali mu , Sensei Krzysztof Bortnik, Robert Budniewski, Wojciech Paszkowski,  Martyna Szyndler, Jakub Lewandowski, Dorota Perz,  Sempai Mariusz Łukasiuk, Dawid Pykacz, Robert Tafelski, Krzysztof Grabowski Obsługę techniczną zawodów zapewnili Sensei Wojciech Zagdański i Sensei Zbigniew Dąbrowski, Magdalena Zatorska, Agnieszka Lewandowska.

Do południa odbywały się eliminacje,  późnym popołudniem rozegrane zostały walki finałowe. Zwycięzcy na zakończenie Międzynarodowych Mistrzostw Polski International Budo Kai  otrzymali pamiątkowe puchary, statuetki i dyplomy, Obsługę fotograficzną zawodów zapewnił Pan Zdzisław Owczarek . Międzynarodowe Mistrzostwa Polski odbyły się już po raz  11 i były dużym sukcesem organizacyjnym pomimo czwartej fali pandemii, gratulujemy wszystkim zwycięzcą Zawodów.

Źródło: Mazowiecko-Podlaski Klub Karate

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu