Urząd Miasta Zambrów


Burmistrz
Burmistrz
mgr Kazimierz Dąbrowski
p. 226, tel. w. 35
Burmistrz przyjmuje interesantów w godzinach:
poniedziałek 10.00 - 16.00
piątek 11.00 - 14.30
e-mail: burmistrz@zambrow.pl
Zastępca Burmistrza
Zastępca Burmistrza
mgr inż. Adam Libuda
p. 224, tel. w. 12
e-mail: a.libuda@zambrow.pl
Sekretarz
Sekretarz
mgr Jolanta Gronostajska
p. 223, tel. w. 21
e-mail: sekretarz@zambrow.pl
Skarbnik
Skarbnik
mgr Barbara Gardocka
p. 237, tel. w. 19
e-mail: skarbnik@zambrow.pl
Sekretariat
Sekretariat
Izabela Wasążnik
p. 225, tel. w. 10,14
Wydział Organizacyjny
Zastępca Naczelnika ds. oświaty
mgr Beata Bernatowicz
p. 234, tel. w. 15

Sprawy kadrowe
mgr Zofia Wojsz
p. 222, tel. w. 23

Sprawy organizacyjne
mgr inż. Marzena Leoniak
p. 222, tel. w. 23

Obsługa prawna Urzędu
mgr Krzysztof Kapitan
p. 231, tel. w . 39

Obsługa informatyczna Urzędu
inż. Grzegorz Grzeszczuk
p. 207, tel. w. 37

Stypendia i zasiłki szkolne, dowożenie dzieci niepełnosprawnych
mgr Justyna Kowalczyk
p. 207, tel. w. 37
Biuro Rady Miasta
Obsługa Rady Miasta, Komisji Rady Miasta
mgr Karolina Kulesza
p. 230, tel. w. 36

Obsługa BIP, organizacje pozarządowe
mgr Anna Skarzyńska
p. 230, tel. w. 36
Biuro Promocji Miasta
Obsługa Biura Promocji
inż. Marcin Maciejewski - Inspektor Biura Promocji
mgr Justyna Włodkowska - Kurpiewska

p. 228, tel. w. 30
e-mail: promocja@zambrow.pl
Wydział Finansowy
Z-ca Skarbnika
Krystyna Wnorowska
p. 220, tel. w. 24

Sprawy budżetowe
mgr Robert Mrozowski
p. 219, tel. w. 18
mgr Monika Bieniek
p. 219, tel. w. 18
mgr Katarzyna Borowska
p. 220, tel. w. 24

Wymiar podatków i opłat lokalnych, wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym
mgr Edyta Łuniewska
p. 221, tel. w. 13
mgr Anna Dąbrowska
p. 221, tel. w. 13
mgr Agnieszka Bańkowska
p. 221, tel. w. 13
Wydział Gospodarki Przestrzennej
Naczelnik Wydziału
mgr inż. Danuta Łapińska
p. 210, tel. w. 31
e-mail: d.lapinska@zambrow.pl

Z-ca Naczelnika
mgr inż. Bożena Wróblewska
p. 209, tel. w. 26

Gospodarowanie gruntami, gospodarowanie zasobami komunalnymi
mgr Sylwester Turowski
p. 211, tel. w. 32

Użytkowanie wieczyste, sprzedaż nieruchomości i lokali
Marta Banasik
p. 211, tel. w. 32

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
mgr inż. Bożena Wróblewska
p. 209, tel. w. 26
inż. Arkadiusz Sasinowski
p. 208, tel. w. 20

Decyzje o warunkach zabudowy
mgr inż. Bożena Wróblewska
p. 209, tel. w. 26

Podział nieruchomości
inż. Emilia Duchnowska
p. 208, tel. w. 20
Wydział Rozwoju Gospodarczego
Naczelnik Wydziału
Cezary Lasek
p. 239, tel. w. 44
e-mail: c.lasek@zambrow.pl

Z-ca Naczelnika
mgr Barbara Zawistowska
p. 218. w. 22

Realizacja projektów unijnych
mgr inż. Weronika Zaniewska
p. 218. w. 22

Przygotowanie inwestycji i zamówień publicznych
mgr inż. Ewa Chojak
p. 217, tel. w. 34
inż. Karol Żabiński
p. 216, tel. w. 16
Przygotowanie inwestycji i zamówień publicznych
Marcin Sadowski
p. 216, tel. w. 16

Sprawy drogownictwa
mgr Janusz Gosk
pok. 217, tel. w. 34
mgr inż. Anna Borzuchowska
pok. 217, tel. w. 34
Wydział Gospodarki Komunalnej
Naczelnik Wydziału
mgr Halina Brulińska
p. 338, tel. w. 45

Z-ca Naczelnika
Nadzór i kontrola nad zielenią miejską, bieżące utrzymanie czystości dróg miejskich
mgr Michał Skarzyński
p. 340, tel. 33

Oświetlenie ulic,ochrona zwierząt
Diana Markowska
p. 336, tel. w. 47

Sprawy ewidencji działalności gospodarczej, targowica miejska - opłaty targowe
Agnieszka Włodkowska
p. 337, tel. w. 46

System Gospodarki Odpadami Komunalnymi
mgr Wioleta Klimowicz
p. 235, tel. w. 27

mgr Sylwia Modzelewska
p. 235, tel. w. 27

Kontrola porządku i czystości w mieście, nadzór nad cmentarzami komunalnymi i wojennymi, targowica miejska - utrzymanie
mgr Jacek Zakrzewski
p. 340, tel. w. 33

Komunikacja miejska, taxi, zezwolenia na sprzedaż alkoholu
mgr Łukasz Milczewski
p. 340, tel.43
Wydział Spraw Obywatelskich
Naczelnik Wydziału
mgr Zbigniew Jach
p. 227, tel. w. 17

Z-ca Naczelnika, Sprawy wojskowe i obrony cywilnej
mgr Rafał Pomazański
p. 227, tel. w. 41

Ewidencja ludności,sprawy meldunkowe
Joanna Kulesza
p. 227, tel. w. 42
mgr Wioleta Skała
p. 227, tel. w. 42

Wydawanie dowodów osobistych
Elżbieta Wojsz
p. 227, tel. w. 41
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik
mgr Anna Stefańska
p. 212, tel. w. 28
e-mail: a.stefanska@zambrow.pl

Z-ca Kierownika
mgr Natalia Kryńska
p. 213, tel. w. 25

Obsługa Urzędu Stanu Cywilnego
mgr Jarosław Kozłowski
p. 213, tel. w. 25
 

Formularz kontaktowy:

  Szanowni Państwo!

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

  Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

  BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

  18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  – organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

  – inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  -prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  – prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

  – w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
  w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  Zamknij ułatwienia dostępu