Wydział Spraw Obywatelskich

Zakres działań:

 1. Realizowanie zadań wynikających z ustaw o ewidencji ludności i dowodach osobistych
 2. Prowadzenie spraw wojskowych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami
 3. Wykonywanie zadań z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego takich jak:
  • tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych realizacji zadań na potrzeby obronne państwa w formie planów
  • rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń dla życia lub zdrowia
  • współpraca z policją w sprawach dotyczących utrzymania ładu, porządku oraz bezpieczeństwa publicznego oraz inspekcją sanitarną w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego
  • organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na terenie miasta
  • organizowanie działań w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwania
  • realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej przygotowującej ludność miasta do funkcjonowania w okresie zagrożenia wojennego lub wojny
  • organizowanie i utrzymanie w ciągłej sprawności Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania, a także bazy służącej formacjom OC
  • prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań obronnych w jednostkach podległych Burmistrzowi - Szefowi Obrony Cywilnej Miasta oraz jednostkach organizacyjnych miasta
  • koordynowanie, opracowywanie i aktualizacja planu operacyjnego działania oraz regulaminu funkcjonowania Urzędu Miasta w okresie zagrożenia i wojny,
  • organizowanie akcji kurierskiej na terenie miasta
  • współdziałanie z Komendantem Wojskowej Komendy Uzupełnień, prowadzenie szkoleń i ćwiczeń zgodnie z planem zatwierdzonym przez Wojewodę Podlaskiego,
  • organizowanie szkoleń obronnych
  • zadania z zakresu organizacji i trybu przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym
  • zadania z zakresu warunków i trybu reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
  • zadania z zakresu gotowości obronnej państwa poprzez system stałych dyżurów
  • upowszechnianie problematyki oraz wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie pogłębiania wiedzy dotyczącej ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa publicznego, obrony cywilnej oraz zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia
 4. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów o zgromadzeniach
 5. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów o organizowaniu imprez masowych
 6. Udział w przygotowywaniu wyborów, referendów i pomoc w ich obsłudze
 7. Realizacja zadań Pionu ochrony takich jak:
  • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej
  • zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne
  • Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji
  • Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów
  • Opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w urzędzie i nadzorowanie jego realizacji
  • Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu