Drukuj

LAUREACI NAGRODY „ZAMBROWSKIE ŻUBRY” ROK 2007

Kategoria sponsor roku:

Złoty Żubr – Bank Spółdzielczy w Zambrowie

Srebrny Żubr – Harry and Son

Brązowy Żubr – Kompania Piwowarska S.A. 

Kategoria twórczość i upowszechnianie kultury:

Złoty Żubr – Zbigniew Teofil Jach

Kategoria inwestycja roku:

Złoty Żubr – Grażyna i Bogdan Kaczyńscy za realizację budowy „Ambasady”

Złoty Żubr – SM „Nadzieja” w Zambrowie za realizację budowy budynków mieszkalnych przy ul. Raginisa w Zambrowie. 

Kategoria upowszechnianie kultury fizycznej Złoty Żubr – Andrzej Bart

Kategoria działalność społeczna i charytatywna Złoty Żubr – Andrzej Trochimowicz

Kategoria najlepszy uczeń:

Szkoły podstawowe Złoty Żubr – Dagmara Marlena Kacprzak (Szkoła Podstawowa nr 4) 

Szkoły gimnazjalne Złoty Żubr – Andrzej Wiktor Dunikowski (Miejskie Gimnazjum Nr 1)

Szkoły ponadgimnazjalne Złoty Żubr – Agnieszka Piechocińska (Zespół Szkół Ogólnokształcących)

Kategoria najlepszy Sportowiec:

Złoty Żubr – Jakub Strękowski

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE za promocję miasta poprzez naukę dla Doroty Gawryluk za pracę doktorską pt. „Studium rozwoju architektury Zambrowa na tle architektury małych miast pogranicza Mazowsza i Podlasia” obronioną na Politechnice Krakowskiej w 2006 roku

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE za promocję miasta poprzez naukę dla Andrzeja Zawistowskiego  za pracę doktorską pt. „Kombinat i małe miasto (Zambrowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego)”,
obronioną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 2007 roku

Kategoria sponsor roku:

Złoty Żubr – Kompania Piwowarska S.A.

Srebrny żubr – Bank Spółdzielczy w Zambrowie

Brązowy Żubr- Harry and Son

Kategoria twórczość i upowszechnianie kultury Złoty Żubr Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Zambrowie

Kategoria inwestycja roku – brak nominacji

Kategoria upowszechnianie kultury fizycznej Złoty Żubr Kazimierz Szczęsny

Nagroda Specjalna – Bogdan Chodkiewicz

Kategoria działalność społeczna i charytatywna Złoty Żubr Szkolny Klub Wolontariatu przy Zespole Szkół nr 1 w Zambrowie

Kategoria najlepszy uczeń:

Złoty Żubr w kategorii szkoły podstawowe Maciej Morysewicz ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie

Złoty Żubr w kategorii gimnazjum Mariola Wiśniewska z Gimnazjum Miejskie Nr 1 w Zambrowie

Złoty Żubr w kategorii szkół średnich Albert Mariusz Skłodowski z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie

Kategoria najlepszy sportowiec Złoty Żubr Bartosz Konopka

Kategoria sponsor roku:

Złoty Żubr Kompania Piwowarska

Srebrny żubr Bank Spółdzielczy w Zambrowie

Brązowy Żubr Harry and Son

Kategoria twórczość i upowszechnianie kultury Złoty Żubr Sylwia Paszkiewicz-Garczarek

Kategoria inwestycja roku Złoty Żubr Zarząd Nieruchomości w Zambrowie sp. z o.o za realizację „Zambrowskiego Parku Przemysłowego”

Nagroda Specjalna Proboszcz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej ks. dr Jerzy Samsel – za iluminację kościoła.

Kategoria upowszechnianie kultury fizycznej Złoty Żubr Artur Więzowski

Kategoria działalność społeczna i charytatywna Złoty Żubr Bogusława Wiśniewska

Kategoria najlepszy uczeń:

Złoty Żubr w kategorii szkoły podstawowe Karolina Natalia Liżewska ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie

Złoty Żubr w kategorii gimnazjum Liliana Rakoczy z Gimnazjum Miejskie Nr 1 w Zambrowie

Złoty Żubr w kategorii szkół średnich Karolina Buczyńska ze Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie

Kategoria najlepszy sportowiec Złoty Żubr Bartosz Konopka

Relacja foto kliknij tutaj

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu