Granty dla placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach „Dostępność Plus dla zdrowia”

Od 31 stycznia 2022 roku można składać wnioski o grant w projekcie Dostępność Plus dla zdrowia na dostosowanie placówek POZ do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Granty są dedykowane na zadania, które umożliwią spełnienie wybranych przez Wnioskodawców Standardów Dostępności POZ. Wymagania odnoszą się do trzech zakresów dostępności: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się placówki POZ posiadające umowę z NFZ lub innym świadczeniodawcą posiadającym umowę z NFZ na świadczenia co najmniej w zakresie: lekarza POZ, pielęgniarki i położnej. Wnioskodawcą nie może być jednak podmiot,  którym zawarł umowę w I naborze. Maksymalna wartość grantu wynosi 720 tys. zł, zaś minimalna 150 tys. zł. Limity wydatków należących do cross-financingu są na poziomie 40% oraz 70% na zakup środków trwałych oraz cross-financingu, przy czym Wnioskodawcy nie są zobligowani do wniesienia wkładu własnego.

Nabór wniosków ma charakter otwarty, co oznacza, że można  je składać w sposób ciągły od 31 stycznia 2022 roku do momentu wyczerpania alokacji, maksymalnie do 30 czerwca 2022 roku.

Dostępne są one na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl/dostepnosc. Miejscem składania wniosków jest Platforma Obsługi Projektów Inwestycyjnych Ministerstwa Zdrowia.

Informacja o grancie Dostępność plus dla zdrowia.docx

Accessibility