1

Zaproszenie do składania ankiet dotyczących budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej w mieście Zambrów

Zaproszenie do składania ankiet dotyczących budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej w mieście Zambrów


Szanowni Państwo,

Miasto Zambrów planuje złożyć projekt do dofinansowania ze środków programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (Działanie 2.4 Energia odnawialna, typ – Budowa lub rozbudowa magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii OZE), w ramach którego mieszkańcy będą mogli uzyskać grant na budowę lub rozbudowę magazynów energii elektrycznej poprawiających sprawność wykorzystania z OZE. Nabór ankiet będzie prowadzony w celu zbadania potrzeb mieszkańców Miasta Zambrowa w zakresie potencjalnej możliwości montażu przedmiotowych magazynów  oraz zebrania informacji niezbędnych do opracowania wniosku o dofinansowanie realizacji ww. projektu grantowego.

Ankieta do pobrania znajduje się w załączniku do niniejszej informacji, ponadto druki ankiety dostępne są w Urzędzie Miasta Zambrów w sekretariacie pok. 225 oraz w pok. 218.

Szczegółowe informacje

Warunki dotyczące projektu grantowego:

 1. W ramach projektu Miasta Zambrów, grant może zostać przeznaczony na montaż magazynów energii elektrycznej, z zastrzeżeniem, iż magazynowana energia powinna zostać wytworzona z odnawialnego źródła energii. Grant nie może być przeznaczony na sfinansowanie inwestycji polegającej na montażu instalacji OZE.
 2. Grantobiorcą nie może być podmiot, który został wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych.
 3. Dofinansowanie w formie grantu może być udzielone na przedsięwzięcia, które
  nie zostały zakończone (faktury przedstawione do rozliczenia przez Grantobiorcę muszą być wystawione po podpisaniu Umowy o powierzenie grantu pomiędzy Grantobiorcą i beneficjentem projektu grantowego).

Warunki dotyczące realizacji projektu:

 1. Pojemność magazynów energii elektrycznej powinna być dostosowana do produkcji energii elektrycznej w urządzeniach OZE.
 2. Energia gromadzona w magazynie energii elektrycznej powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców).
 3. Nie ma możliwości montażu magazynu energii elektrycznej w budynku mieszkalnym, w którym faktycznie/ fizycznie prowadzona jest działalność gospodarcza, nawet
  w przypadku, gdy dokonano montażu dwóch liczników przeznaczonych do pomiaru energii zużywanej na potrzeby części mieszkalnej, jak i związanej z prowadzoną działalnością. W przypadku, gdy na jednej nieruchomości (posesja, działka, siedlisko etc.) prowadzona jest dodatkowo działalność gospodarcza lub działalność rolnicza,
  lecz w budynku innym niż budynek mieszkalny (garaż, stodoła, budynki inwentarskie itp.) możliwe jest dofinansowanie tylko w przypadku, gdy całość magazynowanej energii będzie przeznaczona na potrzeby bytowe mieszkańców. Niniejszy warunek powinien być spełniony także w okresie trwałości projektu.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach naboru obejmuje m.in.:

Wydatki poniesione na zakup i montaż magazynu energii elektrycznej – grantem mogą zostać objęte:

 1. magazyny energii elektrycznej dostosowane do ilości energii elektrycznej produkowanej w instalacji fotowoltaicznej, a więc których pojemność nie jest wyższa od produkcji energii elektrycznej w posiadanej instalacji fotowoltaicznej,
 2. inwertery umożliwiające podłączenie magazynu energii, o ile posiadana instalacja fotowoltaiczna nie jest wyposażona w taki inwerter.

Maksymalne wartości kosztów kwalifikowalnych w ramach naboru:

Magazyn energii elektrycznej – cena za zakup i montaż magazynu – za każdą 1 kWh pojemności nie może przekroczyć 6 tys. zł;

Poziom dofinansowania:

Planowany poziom dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowalnych.

Zapraszam wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie do wypełnienia i złożenia ankiety. Wypełnioną i podpisaną, przez właściciela/ współwłaściciela nieruchomości, ankietę należy dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Urzędu Miasta Zambrów,
przy ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów w terminie do 06.10.2023 r.

Informacje dotyczące ogłoszonego naboru dostępne się pod linkiem:

https://funduszeuepodlaskie.eu/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-18.html
Dofinansowanie do magazynów energii elektrycznej – zaproszenie na spotkanie

Dofinansowanie do magazynów energii elektrycznej – zaproszenie na spotkanie


Burmistrz Miasta Zambrów – Kazimierz Dąbrowski informuje o możliwości otrzymania dofinansowania do magazynów energii elektrycznej poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE na domach jednorodzinnych w granicach administracyjnych Miasta Zambrów.

Jednocześnie Burmistrz Miasta zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 26 września 2023 r. o godz. 18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie, przy ul. Wyszyńskiego 2a.

 
Światowy Dzień Sybiraka i 84. rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę

Światowy Dzień Sybiraka i 84. rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę


W dniu 17 września 2023 roku, pod pomnikiem Sybiraków na zambrowskim cmentarzu komunalnym przy ulicy Ostrowskiej, odbyła się uroczystość upamiętniająca Światowy Dzień Sybiraka, który przypada w 84. rocznicę agresji ZSRR na Polskę. Wydarzenie zgromadziło zambrowskich Sybiraków, Senatora RP – Marka Adama Komorowskiego, Burmistrza Miasta Zambrów – Kazimierza Dąbrowskiego, Wójta Gminy Zambrów – Jarosława Kosa, Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Zambrowie – Sławomira Barana wraz z nauczycielami Bogusławą Wiśniewską i Krzysztofem Borucem wraz z uczniami.

Uroczystość rozpoczął Burmistrz Miasta Zambrów, serdecznie witając zebranych. Następnie poprosił prezesa Zambrowskiego Koła Związku Sybiraków, Romana Kalistę o zabranie głosu.

 

Pan Roman Kalista przypomniał zebranym historię tamtych tragicznych dni. W roku 1939, Niemcy napadły na Polskę, a później, 17 września, Armia Czerwona dokonała agresji, co doprowadziło do utraty przez Polskę niepodległości. W wyniku tych wydarzeń, tereny Polski zostały podzielone między Niemcy, a Związek Radziecki. Pamiętna data 10 lutego 1940 roku to moment, kiedy NKWD przeprowadziło masowe deportacje Polaków na Sybir. Dziesiątki tysięcy ludzi, całymi rodzinami, zostali przetransportowani w bydlęcych wagonach na odległe tereny tajgi i tundry syberyjskiej. Kalista podkreślił dramatyczne warunki, jakim podlegali deportowani – głód, choroby, wyczerpanie. Ci, którzy przetrwali te trudności, dziś mają po 80 i 90 lat i stanowią ostatnie pokolenie Polaków, które przeżyło deportację na nieludzką ziemię. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na podobieństwa dzisiejszych czasów do tamtych tragicznych lat i zaapelował do młodzieży o obronę Ojczyzny.

Następnie głos zabrał Senator RP Marek Adam Komorowski, wyrażając wsparcie dla Sybiraków i podkreślając, że pamięć o tych tragicznych wydarzeniach stanowi fundament naszej narodowej tożsamości.

W dalszej części uroczystości uczestnicy wspólnie pomodlili się z Dziekanem Dekanatu Zambrowskiego ks. Wojciechem Nowackim, zapalili znicze oraz złożyli kwiaty pod pomnikiem Sybiraków. Na zakończenie, wszyscy wysłuchali Hymnu Sybiraków, oddając hołd i pamięć tym, którzy przeszli przez ciężkie losy zesłań na Sybir i zachowali prawdę o tamtych wydarzeniach.

Inspektor ds. promocji miasta
Marcin Maciejewski 

fot. Marcin Maciejewski
IX Podlaski Marsz Cieni przeszedł ulicami Zambrowa

IX Podlaski Marsz Cieni przeszedł ulicami Zambrowa

17.09.2023r. sprzed kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej wyruszył IX Podlaski Marsz Cieni. Wydarzenie to upamiętniło oficerów Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza oraz Policji Państwowej, pomordowanych przez sowietów w 1940 r w Katyniu.

O godz. 13:00 rekonstruktorzy zapalili znicze pod tablicą pamiątkową 71. Pułku Piechoty, następnie wyruszyli aleją Wojska Polskiego, gdzie złożyli hołd pod pomnikiem Oficera Wojska Polskiego. Kolumnę żołnierzy prowadził wóz, który był repliką samochodu z roku 1940r. przewożącego więźniów. W trakcie marszu odczytane zostało blisko 500 nazwisk polskich oficerów zamordowanych na wschodzie pochodzących z naszego województwa.

Miejscem docelowym przemarszu był pomnik katyński na cmentarzu komunalnym na ul. ks. Kulbata, gdzie rekonstruktorzy, goście oraz mieszkańcy miasta zapalili znicze i odmówili modlitwę.

Organizatorem Marszu było Stowarzyszenie „Grupa Wchód” przy współorganizacji Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku oraz Szwadronu Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym: Jego Ekscelencji Ks. Dr Biskupa Janusza Stepnowskiego, Wojewody Podlaskiego Pana Bohdana Paszkowskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Artura Kosickiego oraz Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podlaskie. Realizację projektu dofinansowano ze środków z budżetu województwa podlaskiego.

Justyna Włodkowska -Kurpiewska

Biuro Promocji Miasta Zambrów
Modernizacja Budynków Oświatowych w Zambrowie – Konferencja Podsumowująca

Modernizacja Budynków Oświatowych w Zambrowie – Konferencja Podsumowująca


W piątek, 15 września 2023 roku, odbyła się konferencja prasowa w Szkole Podstawowej nr 3 w Zambrowie, poświęcona kompleksowej modernizacji placówek oświatowych w naszym mieście.

Podczas konferencji  Burmistrz Miasta Zambrów – Kazimierz Dąbrowski, przedstawił istotne aspekty projektu pn. “Kompleksowa modernizacja budynków oświatowych w Mieście Zambrów”. Burmistrz podzielił się z zebranymi powodami, które skłoniły Miasto Zambrów do podjęcia tego ambitnego przedsięwzięcia i trudnościami, napotkanymi w jego przygotowaniu oraz realizacji.

Ogólna wartość prac modernizacyjnych wyniosła 14 987 406,29 zł. Dofinansowanie w wysokości 12 739 295,39 zł pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, a pozostałe środki, 2 248 110,90 zł z budżetu miasta.

Modernizacja objęła wszystkie miejskie placówki oświatowe, z wyjątkiem Żłobka Miejskiego oraz Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie.

Podczas konferencji wyróżnienia i podziękowania kierowane były do licznych gości, w tym Wiceministra Edukacji w randze Sekretarza Stanu, Dariusza Piontkowskiego, oraz Senatora RP, Marka Adama Komorowskiego za zaangażowanie i pomoc w otrzymaniu środków z Polskiego Ładu. Podziękowanie otrzymała również Dyrektor Rozwoju Podlaskiego Oddziału BGK Pani Izabela Domanowska oraz Menedżer ds. rozwoju relacji społecznych BGK Pan Jacek Chańko za współpracę przy realizacji projektu, bieżącą współpracę i doradztwo merytoryczne. Szczególne uznanie otrzymali dyrektorzy szkół podstawowych i miejskich przedszkoli, a także Radni Miasta Zambrów, w szczególności pani, Grażyna Wyszyńska, za zaangażowanie w lobbowaniu projektu u parlamentarzystów. Podziękowania były kierowane również do firmy „Sfera Budownictwo” Pana Kamila Łukaszuka za nadzór budowlany oraz dla pracowników wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Zambrów za realizację tego skomplikowanego zadania na czele z Panią Naczelnik Barbarą Zawistowską i Panem Cezarym Laskiem. Szczególne podziękowania otrzymali Pani Ewa Chojak i Pan Marcin Sadowski.

Konferencja była również okazją do docenienia przedstawicieli firm wykonawczych za ich pracę przy modernizacji poszczególnych placówek. Prace były wykonywane przez następujące firmy:

Miejskie Przedszkole nr 1 – Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Marek Dąbkowski,

Miejskie Przedszkole nr 3 – MASTER Emil Borys Spółka Jawna,

Miejskie Przedszkole nr 4 – JAN Usługi Remontowo-Budowlane Janusz Jabłoński,

Miejskie Przedszkole nr 6 – BMP Maciej Ponikwicki,

Szkoła Podstawowa nr 3 – MIKABO Marcin Granaszewski,

Szkoła Podstawowa nr 4 – MASTER Emil Borys Spółka Jawna,

Szkoła Podstawowa nr 5 – BMP Maciej Ponikwicki.

Ta kompleksowa modernizacja jest kamieniem milowym w rozwoju infrastruktury oświatowej na terenie Zambrowa. Dzięki temu przedsięwzięciu mamy pewność, że nasze placówki oświatowe staną się jeszcze lepszym miejscem do nauki i rozwoju dla przyszłych pokoleń.

Inspektor ds. promocji miasta
Marcin Maciejewski

fot. Justyna Włodkowska – Kurpiewska
Marsz Cieni przejdzie ulicami Zambrowa. Zapraszamy do udziału w pochodzie

Marsz Cieni przejdzie ulicami Zambrowa. Zapraszamy do udziału w pochodzie

IX Podlaski Marsz Cieni odbędzie się 17.09.2023r. od godziny 13:00. Marsz wyruszy sprzed kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej, Aleją Wojska Polskiego, ul. ks. Henryka Kulbata docierając na cmentarz komunalny pod pomnik katyński.

W tym dniu w godz. 13:00 – 14:00 mogą pojawić się utrudnienia w ruchu drogowym w naszym mieście.
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ppłk. Jana Hipolita Litewskiego

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ppłk. Jana Hipolita Litewskiego


Dnia 9 września 2023 roku, na drodze gminnej pomiędzy miejscowością Wądołki-Bućki a Długoborzem, odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej upamiętniającej ppłk. Jana Hipolita Litewskiego z okazji 84. rocznicy jego śmierci.

Organizatorami wydarzenia byli Wójt Gminy Zambrów – Jarosław Kos, Burmistrz Miasta Zambrów – Kazimierz Dąbrowski, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie – Marta Konopka oraz Kustosz Regionalnej Izby Historycznej w Zambrowie – Jarosław Strenkowski. Uroczystości towarzyszyli również przedstawiciele duchowieństwa: Dziekan Dekanatu Zambrowskiego – ks. prał. dr. Wojciech Nowacki oraz proboszcz parafii pw. Św. Józefa Rzemieślnika – ks. kan. dr. Grzegorz Śniadach.

Podczas ceremonii odsłonięcia tablicy pamiątkowej wartę honorową pełnili żołnierze 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego pod dowództwem st. kaprala Piotra Rawy, członkowie Grupy Rekonstrukcyjnej 10. Pułku Ułanów z Zarąb Kościelnych oraz członkowie Stowarzyszenia Grupa “Wschód”. Aktu odsłonięcia tablicy dokonał kapitan Franciszek Polak. W trakcie uroczystości wystąpił również Grzegorz Witkowski, absolwent Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, który zagrał na trąbce utwór “Śpij, Kolego”.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ppłk. Jana Hipolita Litewskiego to wyraz szacunku i pamięci dla bohatera oraz wszystkich, którzy oddali życie w obronie ojczyzny. Tablica będzie przypominać mieszkańcom o naszej historii i dziedzictwie narodowym, które warto pielęgnować i przekazywać kolejnym pokoleniom.

Biuro Promocji Miasta Zambrów
Marcin Maciejewski

 
“Kampfe Bei Zambrow. Wrzesień 1939 w Niemieckim Obiektywie” – Wernisaż Wystawy w Regionalnej Izbie Historycznej

“Kampfe Bei Zambrow. Wrzesień 1939 w Niemieckim Obiektywie” – Wernisaż Wystawy w Regionalnej Izbie Historycznej


Szczególne wydarzenie kulturalne miało miejsce 8 września 2023 roku w Regionalnej Izbie Historycznej (RIH) Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie. To był dzień otwarcia fascynującej wystawy zatytułowanej “Kampfe Bei Zambrow. Wrzesień 1939 w Niemieckim Obiektywie.”

Wernisaż tej niezwykłej ekspozycji przyciągnął miłośników historii oraz pasjonatów fotografii z całego Miasta. W ramach wydarzenia, uczestnicy mieli okazję przyjrzeć się 40 niezwykłym zdjęciom pochodzącym z prywatnej kolekcji kustosza RIH, Jarosława Strenkowskiego.

Te niezwykle cenne fotografie ukazują wydarzenia, które miały miejsce we wrześniu 1939 roku. Są dziełem niemieckich fotografów z 20. Dywizji Zmotoryzowanej. Wszystkie prezentowane fotografie odzwierciedlają chwile i wydarzenia tamtych dni. Przesuwając się spośród tych fotografii, można zobaczyć miejsca, które są dzisiaj częścią naszej codzienności, ale wtedy były świadkiem dramatycznych zmagań i zmian, jakie miały miejsce podczas II wojny światowej.

Wernisaż był również okazją do dyskusji i refleksji nad przeszłością, a także okazją do zrozumienia, jak ważne jest zachowanie i dzielenie się historią, aby przyszłe pokolenia mogły kontynuować naszą pracę w budowaniu lepszej przyszłości.

Biuro Promocji Miasta Zambrów
Marcin Maciejewski
84. rocznica Bitwy o Zambrów

84. rocznica Bitwy o Zambrów

10 września miały miejsce główne uroczystości patriotyczne 84. rocznicy Bitwy o Zambrów, które rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw. Ducha Świętego z udziałem pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz samorządowych wszystkich szczebli, delegacji placówek oświatowych, związków i stowarzyszeń, służb mundurowych, Jerzego i Tadeusza Dąbrowskich (synów kpt. Władysława Dąbrowskiego –  dowódcy I kompanii ckm, poległego w Bitwie o Zambrów w 1939 roku) z rodziną, partii politycznych, harcerzy i wiernych z tutejszej parafii. Mszę koncelebrował Proboszcz parafii pw. Ducha Świętego ks. Robert Zieliński.

Po mszy świętej wszyscy zebrani w pochodzie udali się pod pomnik poległych żołnierzy 71. Pułku Piechoty mieszczący się przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski oraz honorowy obywatel miasta Zambrów Jerzy Dąbrowski. Następnie Apel Poległych odczytał porucznik Mateusz Koryszewski. Salwę honorową wykonali żołnierze 18 Łomżyńskiego Pułku Logistycznego, dowódcą kompani honorowej był porucznik Mateusz Pawlak.

Na zakończenie przybyłe delegacje w asyście żołnierzy pułku złożyły kwiaty i wieńce pod pomnikiem.

Oprawę muzyczną podczas niedzielnych uroczystości zapewniła Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta prowadzona przez kapelmistrza Krzysztofa Witkowskiego. Wartę honorową przy pomniku zaciągnęli żołnierze 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego, rekonstruktorzy z Stowarzyszenia Historycznego im. 71 Pułku Piechoty, harcerze z Hufca Wschodniomazowieckiego ZHP w Zambrowie.

Organizatorem wydarzenia byli: Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski oraz pułkownik Karol Kurowski – dowódca batalionu remontowego z 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego.

W związku z obchodami  84. rocznicy Bitwy o Zambrów do burmistrza listy nadesłali: Senator RP Marek Adam Komorowski oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel. Poniżej treści listów.

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Biuro Promocji Miasta