1

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze – Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!


Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła
– i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa – naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.

Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb – niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.

Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:
– oferowanej ceny usługi i produktu,
– oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,
– oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.

Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) – dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie. Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.

Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!

uwaga dodatkowa:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.
Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin
w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/.
Spotkanie doradcze odnośnie zasad realizacji programu

Spotkanie doradcze odnośnie zasad realizacji programu

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”


Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.

Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmyto sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:

  • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej,
  • Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne
  • REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne.
  • Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów –  Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT)  – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane w internecie.

Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują wyłącznie usługę pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”- bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę firmy i jej adres – czy nie budzą Państwa wątpliwości.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Mamy nadzieję, że niniejszy komunikat pozwoli Państwu przejść przez proces składania wniosku, inwestycyjny i rozliczenia w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący. Z korzyścią dla środowiska i Państwa komfortu, zdrowia i portfela!
Spotkanie doradcze odnośnie zasad realizacji Programu “Czyste Powietrze”
CZYSTE POWIETRZE DLA WARMII, MAZUR I PODLASIA!

CZYSTE POWIETRZE DLA WARMII, MAZUR I PODLASIA!

Caritas Diecezji Ełckiej realizuje przedsięwzięcie „Czas na czyste powietrze – program rozwoju świadomości ekologicznej mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego”, dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, którzy jeszcze nie wymienili źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Na szkolenia zapraszamy ludzi zaangażowanych, liderów w swoich środowiskach lokalnych, zależy nam aby rozpropagowali informacje na temat Programu  „Czyste Powietrze” wśród swego najbliższego otoczenia i przedstawili możliwości wymiany źródła ciepła bądź wykonania termomodernizacji w swoich środowiskach.

Termin realizacji projektu: kwiecień 2022 – czerwiec 2023

Nabory dla uczestników, szkolenia, piknik: wrzesień 2022 – kwiecień 2023,

Nabory do programu, czekamy na uczestników. Informacje i zapisy: tel. 500031222,

email: caritasorzysz@interia.pl

  1. „SPRAWIEDLIWI DLA POWIETRZA” – WARSZTATY DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW DOMOWYCH

Program skierowany do właścicieli gospodarstw domowych. Nabór do programu jest otwarty i całkowicie bezpłatny dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Udział w programie polega na 3 dniowym pobycie w Ośrodku Wypoczynkowym Dom Świętej Rodziny w Orzyszu. Zapewniamy bezpłatny transport z Ełku.

              Terminy szkoleń:

              10.09 – 12.09.2022r. – 2 grupy – 50 osób

              07.10 – 09.10.2022r. – 2 grupy – 50 osób

              15.10 – 17.10.2022r. – 2 grupy – 50 osób

              03.04 – 05.04.2023r. – 2 grupy – 50 osób

  • „RZECZNICY CZYSTEGO POWIETRZA” – PROGRAM DLA PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS

Program skierowany do członków Parafialnych Zespołów Caritas z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Udział w programie polega na 4 dniowym pobycie w Ośrodku Wypoczynkowym Dom Świętej Rodziny w Orzyszu. Jest to pobyt bezpłatny, z pełnym całodziennym wyżywieniem i noclegiem oraz 28 godzinnym programem edukacyjnym. Zapewniamy bezpłatny transport z Ełku.

               Terminy szkoleń:

               05.09 – 08.09.2022r. – 2 grupy – 50 osób

               14.09 – 17.09.2022r. – 2 grupy – 50 osób

               07.04 – 09.04.2023r. – 2 grupy – 50 osób

               11.04. – 14.04.2023r. – 2 grupy – 50 osób

  • „PROMOTORZY ZMIAN” – SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH, SAMORZĄDOWCÓW, LIDERÓW LOKALNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Program skierowany do pracowników socjalnych, samorządowych i członków organizacji pozarządowych z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Udział w programie polega na 3 dniowym pobycie w Ośrodku Wypoczynkowym Dom Świętej Rodziny w Orzyszu. Jest to pobyt bezpłatny, z pełnym całodziennym wyżywieniem i noclegiem oraz 20 godzinnym programem edukacyjnym. Zapewniamy bezpłatny transport z Ełku.

                 Terminy szkoleń:

                 03.10. – 05.10.2022r. – 2 grupy – 50 osób

                 11.10. – 13.10.2022r. – 2 grupy – 50 osób

                 02.01. – 04.01.2023r. – 2 grupy – 50 osób

                 11.04. – 14.04.2023r. – 2 grupy – 50 osób

Program projektu wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnych problemów ekologicznych jakim jest konieczność poprawy czystości powietrza, a to zależy od indywidualnych postaw każdego człowieka. Zależy nam na poinformowaniu jak największej liczby osób, którzy dowiedzą się o możliwości uzyskania dofinansowania i skorzystają ekonomicznie i ekologicznie.

Coraz bardziej wymagające przepisy prawa, w tym przyjmowane w województwach tzw. uchwały antysmogowe oraz programy ochrony powietrza, a także rosnące koszty energii cieplnej i elektrycznej to realne wyzwania dla każdego gospodarstwa domowego. Aby obniżyć koszty ogrzewania, nie wystarczy zamontować nowoczesne źródła ciepła, ale trzeba również ocieplić budynek, dzięki czemu domy będą bardziej efektywne energetycznie.

Pomagamy w wypełnieniu i złożeniu wniosku.

DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA

24 września 2022r., w godz. 12-18.00, w Ełku na Placu Jana Pawła II odbędzie się ogólnodostępny otwarty piknik z bogatym programem edukacyjnym. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia, produktywności, gospodarki i środowiska, a także wykazanie ścisłego związku między jakością powietrza a osobistymi decyzjami podejmowanymi przez ludzi.

Koszt projektu: 1.313.150,00 zł

Dofinansowanie NFOŚiGW: 1.182.550,00 zł

Więcej informacji na stronie www.czasnaczystepowietrze.com.pl FB Czas na Czyste Powietrze │ Facebook