24 kwietnia XXXIX sesja Rady Miasta Zambrów

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  24 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się XXXIX sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 7. zmiany siedziby jednostki budżetowej Żłobek Miejski w Zambrowie;
 8. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Zambrowskiego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.;
 9. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
 10. podziału Miasta Zambrów na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 11. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Zambrów za 2017 r. w oparciu
  o informację:
 12. Prokuratury Rejonowej w Zambrowie;
 13. Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie;
 14. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie;
 15. Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zambrowie.
 16. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie w 2017 roku.
 17. Raport z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zambrowie w 2017 roku.
 18. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zambrowie w 2017 roku.
 19. Informacja z realizacji Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
 20. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 Miasta Zambrów.
 21. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 22. Zamknięcie obrad.

 Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

 

Accessibility