Drukuj

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o dodatkowym naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Zambrów w roku 2018 na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z urządzeniem terenów zieleni zadrzewień i zakrzewień na terenach stanowiących przestrzeń publiczną w granicach administracyjnych gminy Miasto Zambrów.

Na podstawie uchwały Rady Miasta Zambrów Nr 170/XXX/17 z dnia 12 września 2017r. Burmistrz Miasta Zambrów informuję:

1.Wnioski o udzielenie dotacji celowej należy składać w terminie: do dnia 9.03.2018r.:

 • w sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów, pokój nr 225, w godzinach pracy urzędu, tj 7.30 – 15.30,
 • pocztą na adres : Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów (liczy się data wpływu do urzędu)
 • drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: brulinska@zambrow.pl

2. W projekcie budżetu Miasta Zambrów na rok 2018 przewidziano na udzielenie dotacji kwotę w wysokości: 150 000zł. W konkursie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ogłoszonym 30. 11.2017r. wydatkowano: 88 350zł.

3. Maksymalna wysokość dotacji: do 75% kosztów kwalifikowanych urządzenia i renowacji terenów zieleni w kwocie nieprzekraczającej 75 000 zł netto na jedno zadanie.

4. Dotacja może zostać udzielona podmiotom, wymienionym w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, które realizować będą inwestycje polegające na urządzeniu i renowacji terenów zieleni przestrzeni publicznej, w tym nasadzeń drzew i krzewów. Należą do nich:

 • podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy;
 • jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

5. Wniosek o dotację sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

6. Ustalone kryteria oceny formalnej:

 • inwestycja objęta wnioskiem o dofinansowanie musi być zlokalizowana na terenie stanowiącym przestrzeń publiczną,
 • wnioskodawca jest podmiotem wymienionym w pkt 4 niniejszego ogłoszenia,
 • wnioskodawca dysponuje prawem do terenu, na którym ma być realizowana inwestycja,
 • wnioskodawca zapewnia wkład własny w finansowaniu inwestycji, w wysokości, co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych urządzenia i renowacji terenów zieleni,
 • wniosek został złożony w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

7. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków kryterium formalnych oceny wniosku powoduje odrzucenie wniosku bez dokonania oceny merytorycznej.

8. Ustalone kryteria oceny merytorycznej:

 • koszt jednostkowy inwestycji liczony, jako stosunek kosztów całkowitych inwestycji do powierzchni terenu objętego zagospodarowaniem- do 30pkt.
 • lokalizacja inwestycji na terenie stanowiącym otoczenie zabudowy mieszkaniowej- 20pkt.
 • zwiększenie deklarowanego wkładu własnego (powyżej 25%)- do 40pkt.
 • zakres kompleksowego zagospodarowania terenu – do 10pkt.

9. Sposób oceny merytorycznej wniosków i ustalenie listy rankingowej projektów:

 • ocena wniosków odbędzie się oddzielnie dla każdego kryterium.
 • wnioskom za kryteria oceny określone w pkt 8 lit. „a”, „c” zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru :

wielkość wniosku badanego

————————————  x  maksymalna liczba punktów dla danego kryterium

najwyższa wielkość ze złożonych wniosków

 • kryterium określone w pkt 8 lit. „b” zostanie ocenione poprzez przyznanie punktów:

-inwestycja zlokalizowana na terenie stanowiącym otoczenie zabudowy mieszkaniowej- 20pkt,

-inwestycja niezlokalizowana na terenie stanowiącym otoczenie zabudowy mieszkaniowej- 0pkt

 • kryterium określone w pkt 8 lit. „d” zostanie ocenione poprzez przyznanie punktów: max. 10 pkt.

-planowane nasadzenia drzew i krzewów- 2,5pkt.

-planowane nasadzenia roślin wieloletnich- 2,5pkt.

-planowane urządzenie lub renowacja trawników, klombów, kwietników, itp.-2,5pkt.

-zakup i montaż małej architektury- 2,5pkt.

 • Wyliczone w ten sposób punkty za poszczególne kryteria z danego wniosku zostaną zsumowane.
 • Lista rankingowa projektów zostanie utworzona w kolejności od najwyższej do najniższej liczby otrzymanych punktów ze wskazaniem projektów, którym przyznano dofinansowanie w ramach środków przewidzianych w budżecie Miasta na ten cel.

10. Wnioskodawcy o wynikach oceny wniosków zostaną poinformowani pisemnie. Lista rankingowa projektów z ilością uzyskanych punktów oraz ze wskazaniem projektów, którym przyznano dofinansowanie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz z Biuletynie Informacji Publicznej.

11. Wnioskodawcy są zobowiązani do wyłonienia wykonawcy z zachowaniem zasad konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Wniosek o udzielenie z budżetu miasta Zambrów dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z urządzeniem terenów zieleni zadrzewień i zakrzewień na terenach stanowiących przestrzeń publiczną w granicach administracyjnych gminy Miasto Zambrów.

 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility