Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o dodatkowym naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Zambrów w roku 2018 na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z urządzeniem terenów zieleni zadrzewień i zakrzewień na terenach stanowiących przestrzeń publiczną w granicach administracyjnych gminy Miasto Zambrów.

Na podstawie uchwały Rady Miasta Zambrów Nr 170/XXX/17 z dnia 12 września 2017r. Burmistrz Miasta Zambrów informuję:

1.Wnioski o udzielenie dotacji celowej należy składać w terminie: do dnia 9.03.2018r.:

 • w sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów, pokój nr 225, w godzinach pracy urzędu, tj 7.30 – 15.30,
 • pocztą na adres : Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów (liczy się data wpływu do urzędu)
 • drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: brulinska@zambrow.pl

2. W projekcie budżetu Miasta Zambrów na rok 2018 przewidziano na udzielenie dotacji kwotę w wysokości: 150 000zł. W konkursie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ogłoszonym 30. 11.2017r. wydatkowano: 88 350zł.

3. Maksymalna wysokość dotacji: do 75% kosztów kwalifikowanych urządzenia i renowacji terenów zieleni w kwocie nieprzekraczającej 75 000 zł netto na jedno zadanie.

4. Dotacja może zostać udzielona podmiotom, wymienionym w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, które realizować będą inwestycje polegające na urządzeniu i renowacji terenów zieleni przestrzeni publicznej, w tym nasadzeń drzew i krzewów. Należą do nich:

 • podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy;
 • jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

5. Wniosek o dotację sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

6. Ustalone kryteria oceny formalnej:

 • inwestycja objęta wnioskiem o dofinansowanie musi być zlokalizowana na terenie stanowiącym przestrzeń publiczną,
 • wnioskodawca jest podmiotem wymienionym w pkt 4 niniejszego ogłoszenia,
 • wnioskodawca dysponuje prawem do terenu, na którym ma być realizowana inwestycja,
 • wnioskodawca zapewnia wkład własny w finansowaniu inwestycji, w wysokości, co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych urządzenia i renowacji terenów zieleni,
 • wniosek został złożony w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

7. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków kryterium formalnych oceny wniosku powoduje odrzucenie wniosku bez dokonania oceny merytorycznej.

8. Ustalone kryteria oceny merytorycznej:

 • koszt jednostkowy inwestycji liczony, jako stosunek kosztów całkowitych inwestycji do powierzchni terenu objętego zagospodarowaniem- do 30pkt.
 • lokalizacja inwestycji na terenie stanowiącym otoczenie zabudowy mieszkaniowej- 20pkt.
 • zwiększenie deklarowanego wkładu własnego (powyżej 25%)- do 40pkt.
 • zakres kompleksowego zagospodarowania terenu – do 10pkt.

9. Sposób oceny merytorycznej wniosków i ustalenie listy rankingowej projektów:

 • ocena wniosków odbędzie się oddzielnie dla każdego kryterium.
 • wnioskom za kryteria oceny określone w pkt 8 lit. „a”, „c” zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru :

wielkość wniosku badanego

————————————  x  maksymalna liczba punktów dla danego kryterium

najwyższa wielkość ze złożonych wniosków

 • kryterium określone w pkt 8 lit. „b” zostanie ocenione poprzez przyznanie punktów:

-inwestycja zlokalizowana na terenie stanowiącym otoczenie zabudowy mieszkaniowej- 20pkt,

-inwestycja niezlokalizowana na terenie stanowiącym otoczenie zabudowy mieszkaniowej- 0pkt

 • kryterium określone w pkt 8 lit. „d” zostanie ocenione poprzez przyznanie punktów: max. 10 pkt.

-planowane nasadzenia drzew i krzewów- 2,5pkt.

-planowane nasadzenia roślin wieloletnich- 2,5pkt.

-planowane urządzenie lub renowacja trawników, klombów, kwietników, itp.-2,5pkt.

-zakup i montaż małej architektury- 2,5pkt.

 • Wyliczone w ten sposób punkty za poszczególne kryteria z danego wniosku zostaną zsumowane.
 • Lista rankingowa projektów zostanie utworzona w kolejności od najwyższej do najniższej liczby otrzymanych punktów ze wskazaniem projektów, którym przyznano dofinansowanie w ramach środków przewidzianych w budżecie Miasta na ten cel.

10. Wnioskodawcy o wynikach oceny wniosków zostaną poinformowani pisemnie. Lista rankingowa projektów z ilością uzyskanych punktów oraz ze wskazaniem projektów, którym przyznano dofinansowanie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz z Biuletynie Informacji Publicznej.

11. Wnioskodawcy są zobowiązani do wyłonienia wykonawcy z zachowaniem zasad konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Wniosek o udzielenie z budżetu miasta Zambrów dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z urządzeniem terenów zieleni zadrzewień i zakrzewień na terenach stanowiących przestrzeń publiczną w granicach administracyjnych gminy Miasto Zambrów.

 

Accessibility