Drukuj

AIDSPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie informuje, że 1 grudnia przypada Światowy Dzień Walki z AIDS.

 

 

Światowy Dzień Walki z AIDS już od 1988 r. odbywa się 1 grudnia każdego roku i jest okazją dla ludzi na całym świecie , aby zjednoczyć się w walce z HIV, pokazać, że osoby zakażone nie są i nie powinny być dyskryminowane a także upamiętnić osoby które zmarły w wyniku powikłań AIDS. W tym dniu ludzie wyrażają solidarność z osobami zakażonymi poprzez przypięcie symbolicznej czerwonej kokardki.

Czym jest AIDS i HIV?

AIDS(Acquired Immuno Deficiency Syndrome)- Zespół  Nabytego Upośledzenia Odporności

HIV (Human Immunodeficiency Virus)- Ludzki Wirus Upośledzenia Odporności

AIDS jest końcowym etapem zakażenia wirusem HIV występującym zwykle po wielu latach trwającej infekcji spowodowanej wirusem HIV. Wirus ten szybko namnaża się w organizmie i niszczy naturalny układ odpornościowy. Przy zachowaniu prawidłowej odporności organizm zwalcza drobnoustroje wnikające do organizmu sam co zwykle prowadzi do przywrócenia równowagi w ciele- wyzdrowienia. U człowieka pozbawionego odpowiedniej ochrony przed drobnoustrojami chorobotwórczymi organizm sam nie powstrzymuje rozwijającego się zakażenia. Konieczne jest wsparcie lekami i przywrócenie sprawności działania układu odpornościowego. Na dzień dzisiejszy nie istnieją leki które pozwoliłyby usunąć wirusa HIV co stawia AIDS w szeregu chorób nieuleczalnych. Obecna nauka pozwala jedynie na spowolnienie skutków postępu zakażenia, poprawy jakości życia a także wydłużenia tegoż życia nawet o kilkadziesiąt lat.  Warto zwrócić uwagę, że osoby u których rozwinęło się AIDS, zwykle umierają na skutek innych zakażeń których organizm nie potrafi już zwalczyć a nie bezpośrednio na zakażenie wirusem HIV. Osoba zakażona wirusem HIV często nie wie o swoim stanie, może żyć w takiej niewiedzy nawet kilka lub kilkanaście lat. Brak jest objawów wniknięcia wirusa do organizmu. Nie zmienia się wygląd, stan zdrowia czy wyniki badań morfologicznych związanych.

Na świecie każdego dnia zakaża się około 6 tys. osób, a około 4,5 tys. osób umiera z przyczyn związanych z HIV/AIDS. W Polsce każdego roku wykrywanych jest kilkaset zakażeń HIV. To znaczy, że codziennie w Polsce 2-3 osoby dowiadują się o zakażeniu HIV. W większości są to osoby młode.

Drogi zakażenia HIV?

Istnieją tylko trzy drogi, które mogą powodować zakażenie wirusem HIV.

 • poprzez krew, wprowadzenie do krwioobiegu krwi zakażonej
 • poprzez kontakty seksualne, każdy rodzaj kontaktu z materiałem potencjalnie zakaźnym
 • przeniesienie wirusa z zakażonej matki na jej dziecko w czasie ciąży, porodu lub karmienia piersią

Każdy, bez względu na pochodzenie rasowe, religię lub orientację seksualną, jeśli prowadzi życie seksualne lub ma kontakt z zakażoną krwią może nabyć zakażenie HIV. Warto o tym pamiętać i przyznać się samemu przed sobą: czy mogłem być narażony na zakażenie HIV?

Należy zwrócić uwagę, że tylko w określonych warunkach może dojść do zakażenia. To sprawia, że zwykłe kontakty towarzyski (np. rozmowa, podanie dłoni, korzystanie ze wspólnych przedmiotów) z osobą zakażoną HIV nie powodują zakażenia.

Jak zapobiec zakażeniom HIV?

Nie istnieje szczepionka na AIDS/HIV. Jedynie znajomość dróg rozprzestrzeniania się i stosowanie metod zmniejszających ryzyko zakażenia pozwalają na szczęśliwe życie – bez lęku, bez HIV.

 • Zmniejszenie ryzyka wynikającego z kontaktów seksualnych:
  • Abstynencja seksualna
  • Bycie wiernym, dotyczy obu stron w związku
  • Zabezpieczenie się prezerwatywą
 • Zmniejszenie ryzyka zakażenia poprzez krew
  • stosowanie rękawiczek ochronnych i środków ochrony osobistej  przy możliwym kontakcie z krwią (np. podczas udzielanie pierwszej pomocy)
  • nie korzystanie z przyborów jednorazowego użytku (igły, strzykawki, maszynki do golenia, żyletki i inne mające kontakt z krwią) innych osób
  • zwracanie uwagi czy w przychodni, u dentysty, w salonie kosmetycznym, salonie tatuaży czy w innym miejscu gdzie wykonywane są zabiegi, stosowane są jednorazowe przybory (igły, strzykawki itp.). Czy narzędzia wielokrotnego użytku są sterylizowane.

Prawo wymaga od placówek przestrzegania przepisów sanitarno- higienicznych, co znacząco zwiększa poczucie bezpieczeństwa, jednak warto samemu zwrócić uwagę na te czynniki. Jeżeli coś wzbudzi nasze wątpliwości należy zgłosić zaistniałą sytuację do Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • Zmniejszenie ryzyka przeniesienia wirusa z matki na dziecko:
  • Kobieta w ciąży, która wie że jest nosicielem wirusa HIV, powinna powiadomić o tym swojego ginekologa i położnika.  Znacząco zwiększa to szansę urodzenia zdrowego dziecka.

 

Więcej informacji na www.aids.gov.pl

 

 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility