Drukuj

Informacja dla uczestników projektu “Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie”

Drodzy Mieszkańcy – Uczestnicy Projektu,

w związku ze zbliżającym się zakończeniem projektu pn. „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie”, które nastąpi 31.12.2020 r., informujemy że użyczone zestawy komputerowe zostaną Państwu przekazane na własność w formie darowizny, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Zambrów Nr 0050.120.2020 z dnia 7 grudnia 2020 r.

Umowa darowizny, celem podpisania, zostanie dostarczona do Państwa drogą pocztową. Osoby zainteresowane przyjęciem darowizny winny zapoznać się z  treścią umowy, podpisać i niezwłocznie odesłać jeden egzemplarz na adres korespondencyjny Urzędu Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów bądź dostarczyć osobiście w terminie do 18.12.2020 r. W ściśle określonych przypadkach, podpisanie umowy darowizny odbędzie się w formie indywidualnie ustalonej z uczestnikiem projektu.

Jednocześnie przypominamy, że:

 1. Do dnia 31.12.2020 r. obowiązują postanowienia umowy użyczenia.
 2. Od 01.01.2021 r. obowiązywać będą postanowienia umowy darowizny.
 3. Przed podpisaniem umowy darowizny należy dokładnie zapoznać się z jej treścią (wzór umowy darowizny stanowi załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Zambrów Nr 0050.12.2020 z dnia 7 grudnia 2020 – w załączeniu).
 4. Umowę darowizny może podpisać jedynie Beneficjent Ostateczny Projektu, któremu na mocy umowy użyczenia przekazano w użyczenie sprzęt komputerowy.
 5. Usługa darmowego dostępu do Sieci Internet dla Uczestników Projektu świadczona będzie do dnia 31.12.2020 r. włącznie.
 6. Od dnia 01.01.2021 r. posiadacz sprzętu komputerowego (Obdarowany) zapewnia sobie dostęp do Sieci Internet we własnym zakresie.
 7. Osoby niezainteresowane otrzymaniem darowizny oraz które nie podpiszą umowy darowizny zobowiązane są zwrócić kompletny zestaw komputerowy do dnia 04.01.2021 r.
 8. W przypadku gdy umowa darowizny nie zostanie podpisana a sprzęt komputerowy nie zostanie zwrócony do Urzędu Miasta Zambrów w wyznaczonym terminie, Miasto Zambrów będzie dochodziło swoich praw na drodze cywilno-prawnej.

Weronika Zaniewska

Wydział Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta Zambrów

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility