Informacja dla uczestników projektu “Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie”

Drodzy Mieszkańcy – Uczestnicy Projektu,

w związku ze zbliżającym się zakończeniem projektu pn. „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie”, które nastąpi 31.12.2020 r., informujemy że użyczone zestawy komputerowe zostaną Państwu przekazane na własność w formie darowizny, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Zambrów Nr 0050.120.2020 z dnia 7 grudnia 2020 r.

Umowa darowizny, celem podpisania, zostanie dostarczona do Państwa drogą pocztową. Osoby zainteresowane przyjęciem darowizny winny zapoznać się z  treścią umowy, podpisać i niezwłocznie odesłać jeden egzemplarz na adres korespondencyjny Urzędu Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów bądź dostarczyć osobiście w terminie do 18.12.2020 r. W ściśle określonych przypadkach, podpisanie umowy darowizny odbędzie się w formie indywidualnie ustalonej z uczestnikiem projektu.

Jednocześnie przypominamy, że:

  1. Do dnia 31.12.2020 r. obowiązują postanowienia umowy użyczenia.
  2. Od 01.01.2021 r. obowiązywać będą postanowienia umowy darowizny.
  3. Przed podpisaniem umowy darowizny należy dokładnie zapoznać się z jej treścią (wzór umowy darowizny stanowi załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Zambrów Nr 0050.12.2020 z dnia 7 grudnia 2020 – w załączeniu).
  4. Umowę darowizny może podpisać jedynie Beneficjent Ostateczny Projektu, któremu na mocy umowy użyczenia przekazano w użyczenie sprzęt komputerowy.
  5. Usługa darmowego dostępu do Sieci Internet dla Uczestników Projektu świadczona będzie do dnia 31.12.2020 r. włącznie.
  6. Od dnia 01.01.2021 r. posiadacz sprzętu komputerowego (Obdarowany) zapewnia sobie dostęp do Sieci Internet we własnym zakresie.
  7. Osoby niezainteresowane otrzymaniem darowizny oraz które nie podpiszą umowy darowizny zobowiązane są zwrócić kompletny zestaw komputerowy do dnia 04.01.2021 r.
  8. W przypadku gdy umowa darowizny nie zostanie podpisana a sprzęt komputerowy nie zostanie zwrócony do Urzędu Miasta Zambrów w wyznaczonym terminie, Miasto Zambrów będzie dochodziło swoich praw na drodze cywilno-prawnej.

Weronika Zaniewska

Wydział Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta Zambrów

Accessibility