Informacja na temat rekrutacji do projektu “Kreatywny przedszkolak biegle liczy i poznaje świat”

Informacja na temat rekrutacji do projektu “Kreatywny przedszkolak biegle liczy i poznaje świat” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja

 W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. Szkolenie podnoszące umiejętności nauczycieli w zakresie metod pracy kształtujących kompetencje kluczowe u dzieci w wieku przedszkolnym
  2. Zajęcia w ramach koła przyrodniczego
  3. Zajęcia z kreatywnej matematyki
  4. Wizyta w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest od czerwca 2018 r. aż do wyczerpania miejsc.

W rekrutacji mogą wziąć udział nauczyciele zatrudnieni w Miejskim Przedszkolu nr 1, nr 3, nr 4 i nr 6 będący wychowawcami oddziałów dzieci 5 i 6-letnich oraz dzieci 5 i 6-letnie z tych przedszkoli.

Wzory dokumentów rekrutacyjnych oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dostępne są
w siedzibie Realizatorów tj. w Miejskim Przedszkolu nr 1, nr 3, nr 4 i nr 6
w Zambrowie oraz na stronach internetowych ww. przedszkoli a także Urzędu Miasta Zambrów.

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin

Załącznik Nr 1 – formularz zgłoszeniowy dziecka

Załącznik Nr 2 -formularz zgloszeniowy nauczyciela

Załącznik Nr 3 – deklaracja uczestnictwa

Załącznik Nr 4- oświadczenie uczestnika

Accessibility