Tytuł projektu: Instalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie

Projekt Nr: WND-RPPD.05.01.00-20-0368/17

Nazwa Programu:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: V Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 2 052 420,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 406 250,00 zł

Okres realizacji projektu: 20.04.2018 r. – 16.11.2018 r.

Opis projektu: Celem strategicznym projektu jest poprawa efektywności energetycznej miasta Zambrów w sektorze mieszkaniowym poprzez zastosowanie energetyki rozproszonej i rozwój infrastruktury OZE na terenie miasta Zambrów w postaci 125 zestawów paneli fotowoltaicznych dla budynków jednorodzinnych na potrzeby własne mieszkańców. Osiągnięcie tego celu pośrednio przyczyni się do przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu.

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem oraz oszczędności zużyciu energii elektrycznej. Ważnym celem będzie również podniesienie świadomości mieszkańców Zambrowa w zakresie oszczędności gospodarowania energią oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Accessibility