Drukuj

Ogłoszenie na dzierżawę słupów ogłoszeniowych

I  Opis przedmiotu dzierżawy:

 1. Urząd Miasta przekaże w dzierżawę 13 szt. słupów ogłoszeniowych w celu wykonywania usługi umieszczania płatnych ogłoszeń na tych słupach.
 2. Wykaz słupów:

                – Al. Woj. Pol. (przy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa),

                – skrzyżowanie Alei Wojska Polskiego i ul. Mazowieckiej (przy Biedronce),

                – Plac Sikorskiego od strony ul. Łomżyńskiej,

                – skrzyżowanie ulic Białostockiej i Konopnickiej,

                – parking przy ZKS OLIMPIA (ulica Wyszyńskiego 8),

                – ulica Papieża Jana Pawła II (przy Szpitalu Powiatowym),

                – przy Kościele pw. Świętego Józefa Rzemieślnika,

-Skrzyżowanie ul .Al. Woj. Pol i ul. 71-go Pułku Piechoty,

– Plac Sikorskiego przy ul. Mickiewicza,

– Skrzyżowanie ulic Białostockiej i Sadowej,

– Skrzyżowanie ulic Bema i Białostockiej,

– Skrzyżowanie ulic Poświątne i Kościuszki,

– Al. Woj. Pol przy drodze do Szkoły Podstawowej Nr 3.

 1. W trakcie trwania umowy wydzierżawiającemu przysługuje prawo zmiany ilości  słupów lub ich            lokalizacji.
 2. Przyjmuje się 7m2 powierzchni na każdym słupie.  
 3. Przedmiot dzierżawy przekazany zostanie na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego w dniu zwarcia umowy. W protokole określi się stan techniczny każdego  słupa z dołączeniem fotografii.
 4. Po upływie okresu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy  w niepogorszonym stanie.
 5. Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego oddać przedmiot dzierżawy w podnajem lub bezpłatne używanie osobie trzeciej, pod rygorem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

II  Obowiązki dzierżawcy słupów:

 1. Organizowanie i rozliczanie umieszczania płatnych ogłoszeń, plakatów itp.
 2. Zapewnienie okresu umieszczania ogłoszeń wg. umów z klientami.
 3. Odpowiedzialność prawna i finansowa dzierżawcy za wszystkie sprawy związane z umieszczaniem  ogłoszeń na słupach.
 4. Zapewnienie porządku i czystości na słupach i w bezpośrednim otoczeniu słupów.
 5. Utrzymanie słupów w należytym stanie technicznym i estetycznym– drobne naprawy, malowanie.
 6. Usuwanie starych ogłoszeń  w miarę potrzeb, a w szczególności po akcjach wyborczych i ewentualnych interwencjach Urzędu Miasta.
 7. Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z bieżącą eksploatacją przedmiotu dzierżawy, w tym wywóz i utylizacja odpadów stałych (starych ogłoszeń, plakatów)
 8. Dzierżawca poda na wszystkich słupach  kontakt do administratora słupów i umieści na słupach informację: OGŁOSZENIA PŁATNE.
 9. Dzierżawca opracuje i uzgodni z wydzierżawiającym Regulamin korzystania ze słupów ogłoszeniowych i cennik ogłoszeń, (w tym opłaty   za umieszczanie ogłoszeń bez zgody administratora), uzgodni z wydzierżawiającym.
 10. Urząd Miasta Zambrów zastrzega sobie prawo do bezpłatnego umieszczania ogłoszeń urzędowych i plakatów na części słupów. Obszar potrzebny do umieszczenia w/w typu ogłoszeń: wysokość ok. 60 cm na całym obwodzie słupa, 5 razy w roku na okres 14 dni na wszystkich słupach, informacje długoterminowe na okres 2 miesięcy.
 11. Ogłoszenia wyborcze prezydenckie, samorządowe, parlamentarne, do parlamentu  europejskiego muszą być umieszczane nieodpłatnie. Do tego  typu ogłoszeń  konieczne będzie udostępnienie 50% powierzchni  6szt. słupów na okres  kampanii wyborczej.

      Wykaz słupów przeznaczonych do wywieszania bezpłatnych ogłoszeń wyborczych:

-Skrzyżowanie ul .Al. Woj. Pol i ul. 71-go Pułku Piechoty,

– Plac Sikorskiego przy ul. Mickiewicza,

– Skrzyżowanie ulic Białostockiej i Sadowej,

– Skrzyżowanie ulic Bema i Białostockiej,

– Skrzyżowanie ulic Poświątne i Kościuszki,

– Al. Woj. Pol przy drodze do Szkoły Podstawowej Nr 3.

 1. Dzierżawca zobowiązuje się płacić Wydzierżawiającemu czynsz w wysokości wg. oferty i umowy, w terminach wg. umowy oraz używać słupy zgodnie z ich przeznaczeniem z zachowaniem obowiązków i standardów wymienianych w pkt. 1-11

III  Terminy umowy i wypowiedzenia:

 1. Okres dzierżawy: 3 lata od daty podpisania umowy (od 1.08.2020r. do 31.07.2023r.)
 2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Jeżeli Dzierżawca narusza w sposób rażący lub uporczywy zasady dzierżawy lub  obowiązki ustalone w niniejszym ogłoszeniu Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia.

  IV  Opłaty:

 1. Potencjalny dzierżawca powinien podać w ofercie kwotę brutto (z VAT)  jaką oferuje rocznie za dzierżawę słupów ogłoszeniowych i kalkulację tej opłaty wg. następującego

      wzoru:

            ……… zł/m2 x 7m2 x 13 szt. = …….. zł/rok za 13 słupów

 1. Cena wywoławcza brutto 15 zł/rok za 1m2 powierzchni reklamowej.
 2. Opłata za dzierżawę 1m2 powierzchni reklamowej słupów będzie waloryzowana corocznie w oparciu o wskaźnik określony w komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni. Waloryzowaną kwotę opłaty zaokrągla się w górę do pełnych złotych.
 3. Opłaty roczne będą naliczane w dwóch ratach, pierwsza w terminie do 30 czerwca, druga do 31 grudnia każdego roku, proporcjonalnie do ilości miesięcy dzierżawy w roku rozrachunkowym, w zaokrągleniu do ilości rozpoczętych miesięcy. Termin zapłaty 14 dni od dnia otrzymania faktury.
 4. Podstawą do opłaty za dzierżawę słupów będą faktury VAT wystawione przez Wydzierżawiającego. Opłata zawiera VAT 23%.

V Oferty:

 1. Oferty na dzierżawę słupów i usługę wywieszania płatnych ogłoszeń należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów p. 225, ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów lub elektronicznie e-mail: um@zambrow.pl w terminie do 24.09.2020 r.
 2.  Upoważniony do kontaktu z oferentami: Michał Skarzyński pok. 340, tel: (086) 271-22-10 w.33
 3. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta zobowiązany jest do zawarcia umowy zawierającej      ustalenia wg. niniejszego ogłoszenia.

                                                                                                    Zatwierdził: Kazimierz Dąbrowski 

Burmistrz Miasta Zambrów

 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility