Ogłoszenie na dzierżawę słupów ogłoszeniowych

I  Opis przedmiotu dzierżawy:

 1. Urząd Miasta przekaże w dzierżawę 13 szt. słupów ogłoszeniowych w celu wykonywania usługi umieszczania płatnych ogłoszeń na tych słupach.
 2. Wykaz słupów:

                – Al. Woj. Pol. (przy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa),

                – skrzyżowanie Alei Wojska Polskiego i ul. Mazowieckiej (przy Biedronce),

                – Plac Sikorskiego od strony ul. Łomżyńskiej,

                – skrzyżowanie ulic Białostockiej i Konopnickiej,

                – parking przy ZKS OLIMPIA (ulica Wyszyńskiego 8),

                – ulica Papieża Jana Pawła II (przy Szpitalu Powiatowym),

                – przy Kościele pw. Świętego Józefa Rzemieślnika,

-Skrzyżowanie ul .Al. Woj. Pol i ul. 71-go Pułku Piechoty,

– Plac Sikorskiego przy ul. Mickiewicza,

– Skrzyżowanie ulic Białostockiej i Sadowej,

– Skrzyżowanie ulic Bema i Białostockiej,

– Skrzyżowanie ulic Poświątne i Kościuszki,

– Al. Woj. Pol przy drodze do Szkoły Podstawowej Nr 3.

 1. W trakcie trwania umowy wydzierżawiającemu przysługuje prawo zmiany ilości  słupów lub ich            lokalizacji.
 2. Przyjmuje się 7m2 powierzchni na każdym słupie.  
 3. Przedmiot dzierżawy przekazany zostanie na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego w dniu zwarcia umowy. W protokole określi się stan techniczny każdego  słupa z dołączeniem fotografii.
 4. Po upływie okresu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy  w niepogorszonym stanie.
 5. Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego oddać przedmiot dzierżawy w podnajem lub bezpłatne używanie osobie trzeciej, pod rygorem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

II  Obowiązki dzierżawcy słupów:

 1. Organizowanie i rozliczanie umieszczania płatnych ogłoszeń, plakatów itp.
 2. Zapewnienie okresu umieszczania ogłoszeń wg. umów z klientami.
 3. Odpowiedzialność prawna i finansowa dzierżawcy za wszystkie sprawy związane z umieszczaniem  ogłoszeń na słupach.
 4. Zapewnienie porządku i czystości na słupach i w bezpośrednim otoczeniu słupów.
 5. Utrzymanie słupów w należytym stanie technicznym i estetycznym– drobne naprawy, malowanie.
 6. Usuwanie starych ogłoszeń  w miarę potrzeb, a w szczególności po akcjach wyborczych i ewentualnych interwencjach Urzędu Miasta.
 7. Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z bieżącą eksploatacją przedmiotu dzierżawy, w tym wywóz i utylizacja odpadów stałych (starych ogłoszeń, plakatów)
 8. Dzierżawca poda na wszystkich słupach  kontakt do administratora słupów i umieści na słupach informację: OGŁOSZENIA PŁATNE.
 9. Dzierżawca opracuje i uzgodni z wydzierżawiającym Regulamin korzystania ze słupów ogłoszeniowych i cennik ogłoszeń, (w tym opłaty   za umieszczanie ogłoszeń bez zgody administratora), uzgodni z wydzierżawiającym.
 10. Urząd Miasta Zambrów zastrzega sobie prawo do bezpłatnego umieszczania ogłoszeń urzędowych i plakatów na części słupów. Obszar potrzebny do umieszczenia w/w typu ogłoszeń: wysokość ok. 60 cm na całym obwodzie słupa, 5 razy w roku na okres 14 dni na wszystkich słupach, informacje długoterminowe na okres 2 miesięcy.
 11. Ogłoszenia wyborcze prezydenckie, samorządowe, parlamentarne, do parlamentu  europejskiego muszą być umieszczane nieodpłatnie. Do tego  typu ogłoszeń  konieczne będzie udostępnienie 50% powierzchni  6szt. słupów na okres  kampanii wyborczej.

      Wykaz słupów przeznaczonych do wywieszania bezpłatnych ogłoszeń wyborczych:

-Skrzyżowanie ul .Al. Woj. Pol i ul. 71-go Pułku Piechoty,

– Plac Sikorskiego przy ul. Mickiewicza,

– Skrzyżowanie ulic Białostockiej i Sadowej,

– Skrzyżowanie ulic Bema i Białostockiej,

– Skrzyżowanie ulic Poświątne i Kościuszki,

– Al. Woj. Pol przy drodze do Szkoły Podstawowej Nr 3.

 1. Dzierżawca zobowiązuje się płacić Wydzierżawiającemu czynsz w wysokości wg. oferty i umowy, w terminach wg. umowy oraz używać słupy zgodnie z ich przeznaczeniem z zachowaniem obowiązków i standardów wymienianych w pkt. 1-11

III  Terminy umowy i wypowiedzenia:

 1. Okres dzierżawy: 3 lata od daty podpisania umowy (od 1.08.2020r. do 31.07.2023r.)
 2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Jeżeli Dzierżawca narusza w sposób rażący lub uporczywy zasady dzierżawy lub  obowiązki ustalone w niniejszym ogłoszeniu Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia.

  IV  Opłaty:

 1. Potencjalny dzierżawca powinien podać w ofercie kwotę brutto (z VAT)  jaką oferuje rocznie za dzierżawę słupów ogłoszeniowych i kalkulację tej opłaty wg. następującego

      wzoru:

            ……… zł/m2 x 7m2 x 13 szt. = …….. zł/rok za 13 słupów

 1. Cena wywoławcza brutto 15 zł/rok za 1m2 powierzchni reklamowej.
 2. Opłata za dzierżawę 1m2 powierzchni reklamowej słupów będzie waloryzowana corocznie w oparciu o wskaźnik określony w komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni. Waloryzowaną kwotę opłaty zaokrągla się w górę do pełnych złotych.
 3. Opłaty roczne będą naliczane w dwóch ratach, pierwsza w terminie do 30 czerwca, druga do 31 grudnia każdego roku, proporcjonalnie do ilości miesięcy dzierżawy w roku rozrachunkowym, w zaokrągleniu do ilości rozpoczętych miesięcy. Termin zapłaty 14 dni od dnia otrzymania faktury.
 4. Podstawą do opłaty za dzierżawę słupów będą faktury VAT wystawione przez Wydzierżawiającego. Opłata zawiera VAT 23%.

V Oferty:

 1. Oferty na dzierżawę słupów i usługę wywieszania płatnych ogłoszeń należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów p. 225, ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów lub elektronicznie e-mail: um@zambrow.pl w terminie do 24.09.2020 r.
 2.  Upoważniony do kontaktu z oferentami: Michał Skarzyński pok. 340, tel: (086) 271-22-10 w.33
 3. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta zobowiązany jest do zawarcia umowy zawierającej      ustalenia wg. niniejszego ogłoszenia.

                                                                                                    Zatwierdził: Kazimierz Dąbrowski 

Burmistrz Miasta Zambrów

 

Accessibility